Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Genregulering i tidlig utvikling av hypofysen

Anna Rita Angotzi   
Anna Rita Angotzi disputerer fredag 17. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Evolution of pitx and prop1 gene functions during fish pituitary development.”

Det er gjort store fremskritt for å forstå de genetiske og molekylære mekanismene som styrer utviklingen av hypofysen. På tross av dette, har vi et heller ufullstendig bilde av det genetiske systemet som ligger til grunn for regulering av disse prosessene, særlig hos fisk.

Avhandlingen omhandler molekylær og evolusjonær karakterisering av genfamiliene pitx og prop1 som koder for transkripsjonsfaktorer som regulerer genuttrykking i hypofysen. Uttrykking av disse genene er studert i hypofysen hos fisk, med sebrafisk og atlantisk laks som modellorganismer.

Hele repertoaret av pitx-gener hos sebrafisk og laks er beskrevet og det foreslås et scenario for allokering av funksjon til de ulike pitx-genene gjennom virveldyrenes evolusjon. Resultatene indikerer at det har foregått en subfunksjonalisering innen denne genfamilien.

For prop1 er det identifisert flere sannsynlige kandidatgener hos sebrafisk og laks som alle viser utrykking i hypofysen. Funksjonen til disse genene er undersøkt hos sebrafisk ved såkalt ”knock-down”-teknologi, en metode hvor genuttrykking hemmes uten at selve genene ødelegges. Resultatene fra disse eksperimentene indikerer at prop1 har samme funksjon i flere prosesser under hypofyseutviklingen som de tilsvarende genene hos pattedyr har. Det ble blant annet vist at prop1 oppregulerer pit1 og har en rolle i adenohypofysens differensiering og morfogenese. Tidsstudier etter ”knock-down” av prop1 tyder på at dette genet først og fremst regulerer tidlig utvikling av hypofysen.

Personalia:
Anna Rita Angotzi født og oppvokst i Cagliari i Italia. Hun har Cand. Sci.-grad i naturvitenskap ved Universitetet i Cagliari fra 1994. I 2002 flyttet hun til Norge og startet PhD-studiene ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Sars Centre for Marine Molecular Biology under veiledning av professor Daniel Chourrout.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.10.2008, kl. 10:15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Anna Rita Angotzi, epost: rita.angotzi@sars.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side