Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mer miljøvennlig seismikk

Bjørn Askeland   
Bjørn Askeland disputerer 5. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Marine seismics with a Low-level Acoustic Combustion Source and time-coded sequences."

Resultater med en ny type marin lydkilde kalt LACS, utviklet av bergensselskapet Naxys, viser at pulser med lav energi kan brukes til seismiske undersøkelser hvis pulsene sendes raskt etter hverandre med en bestemt innbyrdes avstand. Ved å sende en lang sekvens av pulser vil signalets totalenergi bli stor selv om lydnivået er lavt. Støy fjernes fra lyttekabelen med den samme matematiske metoden som integrerer pulsenergien. Metoden er mer miljøvennlig siden lydenergien fordeles over lang tid.

Prinsippet har blitt demonstrert med LACS kilden og en kort lyttekabel på bare 10 m i Byfjorden og i den 400 m dype Ålfjorden utenfor Leirvik. LACS kilden har i feltforsøkene sendt sekvenser med opp til 80 pulser i løpet av 10 sekunder. Resultatene viser tydelig forskjellige sedimentlag fra istiden helt ned til grunnfjellet ca 230 m under havbunnen.

Måleresultatene regnes som svært lovende bl.a fordi de er utført med svært enkelt lytteutstyr. LACS kilden vil i sin nåværende form i tillegg til grunnere seismiske undersøkelser trolig kunne brukes til dypere seismikk i forbindelse med borehull. LACS kilden vil i miljøsensitive områder være spesielt godt egnet på grunn av sitt lave lydnivå. Dypere penetrering kan oppnås ved å bruke enda flere pulser eller flere hydrofonelementer i lyttekabelen. I prinsippet kan en hvilken som helst penetreringsdybde kunne oppnås ved hjelp av å øke antall pulser i signalet. En økning av pulslengden vil dog gå ut over tiden det tar å gjøre den seismiske undersøkelsen. Alternativt kan LACS kilden bygges større eller en kan bruke flere kilder. For å få metoden til å virke må signalet ha gode korrelasjonsegenskaper som oppnås ved en innbyrdes posisjonering av pulsene.

To typer pulsede sekvenser er simulert og testet. Den første typen baserer seg på en tilfeldig posisjonering av pulsene mens den andre metoden benytter seg av halvperiodiske signaler. De seismiske resultatene for de to sekvenstypene er omtrent identiske.

Personalia:
Bjørn Askeland er født i 1964 i Bergen og er utdannet sivilingeniør i elektronikk og telekommunikasjon ved University of California, Santa Barbara i 1989. Han var forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller fra 1990-1997 og senior ingeniør ved Nera Networks fra 1997-2005. Han er ansatt hos Naxys, et selskap i Bjørge AS, og arbeider for tiden med overvåking av undevannsinstallasjoner.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.05.2008, kl. 10:15, Aud. 2, Realfagbygget Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Bjørn Askeland, epost: Bjorn.Askeland@ift.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side