Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Inn i skaldens sinn

Bergsveinn Birgisson   
Bergsveinn Birgisson disputerer 29. februar for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Inn i skaldens sinn. Kognitive, estetiske og historiske skatter i den norrøne skaldediktingen.”

Den norrøne skaldediktingen utgjør de eldste litterære kildene i Norden, siden en del av kvadene skal stamme fra førkristen tid. Det er hevdet at disse kvadene ble overlevert muntlig fra førkristen tid inntil de ble nedskrevne i høymiddelalderen. I så fall er de eldste kvadene verdifulle primærkilder til den førkristne tanke- og forestillingsverdenen. Men skaldekvadene er vanskelige kilder. De har en komplisert form, og til dels fremmed innhold og foreligger gjerne i sprikende versjoner i diverse håndskrifter.

Avhandlingens fokus er det metaforiske uttrykket i skaldekvadene, gjerne funnet i det som kalles kjenninger. Med utgangspunkt i kognitiv metaforteori og kognitiv hukommelsespsykologi blir det utviklet en estetisk-kognitiv analysemetode. Samtidig som metoden brukes for å redegjøre kvadenes kognitive og estetiske innhold, gir den et forslag til datering. Skaldekvadestetikken knyttes bl.a. til den norrøne skapelsesmyten og til en kultur som favoriserer bisarre tankebilder, siden slike er lettere å feste i minnet.

Avhandlingens sentrale analyseemne er det mest debatterte av alle skaldekvad, Ynglingatal. Ifølge eldste norrøne tekster stammer kvadet fra Harald Hårfagres regjeringstid, mens enkelte forskere vil datere det til 1100-tallet. Islandske historieskrivere i høymiddelalderen presenterte kvadet som et hyllestkvad til Harald Hårfagre eller hans slekt, som ble knyttet til en prestisjefull svensk kongeslekt, betegnet som Ynglinger. I høymiddelalderen ble kvadet forstått som et genealogisk kvad. Dermed ble det politisk viktig. Kvadet fremmet også den norske kongeslekten ved å understreke dens herredømme over Viken i Øst-Norge i forhistoriske tider. På bakgrunn av dybdeanalyser av noen sentrale metaforer i Ynglingatal blir det i avhandlingen argumentert for at kvadet stammer fra førkristen tid, men fremstillingen av kvadet i høymiddelalderen blir derimot tatt opp til revurdering. Spørsmålet om kvadets verdi som en historisk kilde blir også diskutert. Avhandlingen ender med en ekskurs hvor den samme analysemetoden blir brukt på strofer som stammer fra beretninger om kristningen av Island.

Personalia:
Bergsveinn Birgisson (f. 1971) er fra Island. Han avsluttet sin cand. phil. grad i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen 2001, og er nå tilknyttet LLE ved Universitetet i Bergen som førstelektor.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.02.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Kontaktpersoner:
Bergsveinn Birgisson, tlf. 55344683 , epost: bergsveinn.birgisson@lle.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side