Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Partikler og økt oljeutvinning

Magny Bjørsvik   
Magny Bjørsvik disputerer fredag 25. januar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Physico-Chemistry Characterization of Colloidal Dispersion Gels"

Begrepet ”gel” forstås som en sammenhengende, men bevegelig masse med egenskaper både som væske og som fast stoff. Gel dannes ved at store molekyler (polymerer) bindes sammen, gjerne ved hjelp av en kryssbinder. Polymerløsningen har høy konsentrasjon, og resultatet blir et kontinuerlig nettverk.

Ved bruk av lave konsentrasjoner av polymer og kryssbinder blir ikke den konvensjonelle nettverkstrukturen oppnådd. I stedet dannes partikkelgel ved at enkle polymermolekyler kryssbindes med et additiv. Disse kryssbundne molekylene opptrer enten enkeltvis eller som små gelballer hvor bare noen få kryssbundne molekyler er aggregert. Partikkelgel beskrives da som gelballer som er finfordelt (dispergert) i et medium.

Bakgrunnen for arbeidet er tidligere studier fra Kina og fra Rocky-Mountains regionen hvor slike gelpartikler har vært brukt i forbindelse med økt oljeutvinning. Man tror at partikkelflømming etterfulgt av vannflømming vil føre til en opphopning av gelpartikler i væskeførende kanaler. Dette vil da over tid gi en ”tømmerstokk” effekt, hvor en væskeførende kanal gradvis blokkeres. Produksjonsvannet blir tvunget til å ta en annen vei, og derved skyver på oljen som nå blir mobilisert og satt i produksjon. I disse tidligere studiene var media vann med lavt saltinnhold.

Hensikten med arbeidet har vært å gi en fysikalsk kjemisk karakterisering av partikkelgel ved ulikt saltinnhold, og derav vurdere muligheten for eventuell bruk av partikkelgel med tanke på økt oljeutvinning i Nordsjøen. I denne oppgaven er saltinnholdet variert fra 0 – 5 vekt % NaCl (inkludert syntetisk sjøvann). Partiklene, som har en størrelse på 50-100 nm, er for små til å blokkere porene, men kjerneflømming har påvist økt oljeproduksjon. Avhandlingen består av tre vitenskapelige arbeider.

Personalia:
Magny Bjørsvik er oppvokst på Sotra utenfor Bergen. Etter å ha arbeidet mange år som kjemiingeniør tok hun i 2002 hovedfag i fysikalsk kjemi ved kjemisk institutt, Universitetet i Bergen, og fortsatte der som universitetsstipendiat i 2003. Bjørsvik arbeider nå ved Aker Kværner Offshore Partner AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.01.2008, kl. 10:30, Aud. II, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Magny Bjørsvik, epost: magny.bjorsvik@kj.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side