Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mer olje fra kalksteinsreservoarer

Thomas Bognø   
Thomas Bognø disputerer mandag 2. juni for dr. scient-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Impacts on oil recovery from capillary pressure and capillary heterogeneities”

I de sørlige delene av norsk kontinentalsokkel finner man idag store oljefelt i produksjon som utgjør en betydelig del av Norges samlede oljeproduksjon. Reservoarbergarten er som oftest kalk, og oljereservoarene kjennetegnes ved høy lagringskapasitet men liten gjennomstrømningsevne. Vanninjeksjon blir benyttet for å øke oljeutvinningen. Kalksteinsreservoarene har det største potensialet på Norsk kontinentalsokkel for økt oljeutvinning.

Reservoarene er ofte oppsprukket, og komplekse overflatekjemiske vekselvirkninger mellom olje, vann og bergart gir sterke variasjoner i vætningsegenskapene til reservoaret. Sprekker i bergarten og variasjoner i dens vætningsegenskaper bestemmer i stor grad hvilke krefter som er styrende for oljeutvinningen – viskøse, kapillære og/eller gravitasjonskrefter. Utvinningsmekanismene i kalkfelt er i særdeleshelt styrt av kapillære krefter i samspill med gravitasjonskrefter. Derfor er det fundamentalt å forstå hvordan kapillartrykk og variasjoner i kapillære krefter påvirker strømningen i reservoaret, for å kunne oppnå en optimal oljeutvinning.

Doktorgradsarbeidet har i stor grad fokusert på å bedre forståelsen av de kapillære kreftenes påvirkning på oljeutvinning i oppsprukket kalk. Måling av kapillartrykk i kalkstein med varierende vætningsegenskaper er utført ved hjelp av oljeindustriens standardmetoder. Med dette som utgangspunkt er det i tillegg utviklet en direkte og unik målemetode for kapillartrykk; basert på en kjernefysisk avbildningsteknikk. Videre har man fokusert på å bedre forståelsen av utvinningsmekanismene og strømningsmønsteret for vann og olje i oppsprukne kalksteinsmodeller med varierende vætningsegenskaper gjennom laboratorieforsøk og datasimuleringer. Arbeidet viser at potensialet for oljeutvinning er stort selv ved høy sprekkintensitet og mindre vannvætende fuktforhold. Numerisk simulering av laboratorieforsøkene bekrefter de eksperimentelle data og viser at en reservoarsimulator kan gjenskape de observerte effektene, og således kan benyttes til simuleringer på feltskala.

Arbeidet i doktoravhandlingen er en del av prosjektet ”Kapillartrykk og kapillære heterogeniteter”, som er finansiert av Norges Forskningsråd, som en del av prosjektet ”Oljeutvinning fra oppsprukne kalkreservoarer” ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Veileder har vært Prof. Arne Graue.

Personalia:
Thomas Bognø er født i 1974, og oppvokst I Bergen. Han avla sin cand. scient eksamen ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen i 1999. Dr. scient studiet ble påbegynt våren 1999, og arbeidet er utført ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB, ved ConocoPhillips’ forskningssenter i Oklahoma, USA, og ved University of Wyoming, i Wyoming, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.06.2008, kl. 13:15, Aud. 2 i Realfagbygget, Allegaten 41.

Kontaktpersoner:
Thomas Bognø, tlf +33 5 59 32 20 23, epost: thomas.bogno@total.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side