Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tørre letebrønner på norsk sokkel

Hege Marit Nordgård Bolås   
Hege Marit Nordgård Bolås disputerer 7. november 2008 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Sealing mechanisms and hydrocarbon trap integrity in overpressured sedimentary basins”.

Mange norske og internasjonale letebrønner har ikke påtruffet kommersielle mengder hydrokarboner. Ofte finnes det indikasjoner på at det tidligere har vært større hydrokarbonvolumer til stede. Disse volumene må i så fall ha lekket ut over geologisk tid. Andelen av overtrykte strukturer som er tørre på grunn av lekkasje varierer betydelig på norsk sokkel, fra mindre enn 20 % i de sentrale delene av nordlige Nordsjø til over 50 % på vestlige Haltenbanken.

En vanlig forklaring på at hydrokarboner har lekket ut fra overtrykte strukturer er at dette har skjedd gjennom sprekker generert av det høye poretrykket på toppen av strukturene. Denne avhandlingen viser imidlertid at det ikke er noen direkte sammenheng mellom størrelsen på overtrykket og frekvensen av hydrokarbonlekkasje i de undersøkte områdene. Overtrykte områder på norsk sokkel som har blitt utsatt for raske endringer i bergartsstress i nyere geologisk tid, bl.a. forårsaket av istykkelsesvariasjoner under de siste istidene, viser seg å ha vært mer utsatt for hydrokarbonlekkasje enn andre områder.

Denne konklusjonen bygger på modellering og analyser av geologiske prosesser som sedimentkompaksjon og utvikling av poretrykk og bergartsstress over geologisk tid. Resultatene forklarer hvorfor store hydrokarbonvolumer har blitt bevart også der poretrykket er særlig høyt (for eksempel Gullfaks, Statfjord, Snorre). Det antas at lignende sammenhenger mellom stress-genererende prosesser og hydrokarbonlekkasje også vil være gyldige andre steder.

Resultatene vil bidra til sikrere prognoser av sannsynlighetene for å gjøre nye oljefunn og til sikrere evaluering av risiko knyttet til framtidig geologisk lagring av klimagasser som CO2.

Doktorgradsarbeidet er i hovedsak utført ved Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim og inkluderer 17 vitenskapelige artikler.

Personalia:
Hege Marit Nordgård Bolås (f. 1961) er født og oppvokst i Levanger. Hun ble uteksaminert som sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole (NTH) i Trondheim i 1985. Hun er gift med Oddbjørn J. Bolås og har tre barn: Magnus (f. 1984), Alexander (f. 1988) og Pia Lucie (f. 1995).

Tidspunkt og sted for prøveforelesninger:
06.11.2008 kl. 13.15, Aud. 2, Realfagbygget, Allégt. 41
Selvvalgt emne: "The use of internally consistent models in prospect evaluation"

06.11.2008 kl. 14.15, Aud. 2, Realfagbygget, Allégt. 41
Oppgitt emne: “Diagenesis in sedimentary basins and its influence on sediment compaction and fault sealing”

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2008, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Hege M. Nordgård Bolås, tlf. 90148085, epost: hnb@statoilhydro.com
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side