Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Oppmerksomhetsforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Kolbjørn Selvåg Brønnick   
Kolbjørn Selvåg Brønnick disputerer torsdag 14. august 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Attentional dysfunction in dementia associated with Parkinson’s disease”

Avhandlingen undersøker ulike aspekter ved oppmerksomhetsforstyrrelser ved demens assosiert med Parkinsons sykdom, en vanlig nevrodegenerativ sykdom som hovedsaklig har vært betraktet som en bevegelsesforstyrrelse, men der kognitive forstyrrelser også er vanlig. Brønnick har funnet at de kognitive problemene ved demens assosiert med Parkinsons sykdom skiller seg fra de man observerer ved Alzheimers sykdom ved at hukommelsesfunksjoner er mer velfungerende mens oppmerksomhetsfunksjoner er mer svaktfungerende. I et annet empirisk arbeid ble det funnet at slik oppmerksomhetssvikt har vesentlig betydning for demente pasienter med Parkinsons sykdom når det gjelder evne til å utføre daglige aktiviteter som personlig hygiene, sosial interaksjon, husarbeid, mobilitet osv.

Oppmerksomhetsfunksjoner hadde like stor betydning for dette som de motoriske problemene. I de to siste empiriske arbeidene i avhandlingen ble elektrofysiologiske metoder som EEG og “event-related potentials” (ERP) anvendt sammen med reaksjonstidsmålinger under en oppmerksomhetstest. Det ble vist at pasienter med demens assosiert med Parkinsons sykdom skilte seg fra pasienter med Alzheimers sykdom, demens med Lewy legemer, Parkinsons sykdom uten demens og friske jevnaldrende, ved at de hadde en grunnleggende svikt i årvåkenhet (vigilans) målt ved reaksjonstider og presisjon på en "go/no go" oppmerksomhetstest, samt ERP-bølgeformen P3a. I tillegg hadde pasienten en grunnleggende svikt i evnen til automatisk å detektere avvik i løpende lydstimuli, vist ved endringer i ERP bølgeformen “mismatch negativitet”.

Avhandlingen utgår fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser ved Stavanger Universitetssjukehus, samt Cognitive NeuroScience Group (CNS) ved Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært Helge Nordby ved Psykologisk fakultet, UiB, samt Dag Årsland, Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus

Personalia:
Kolbjørn Selvåg Brønnick (f. 1969) er født i Bergen og oppvokst i Sogndal. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, 1997. Han jobbet som forskningstekniker og vit. ass. ved Seksjon for Somatisk Psykologi, Psykologisk fakultet parallelt med studiene. Etter fullført profesjonsstudium har han arbeidet ved Alderspsykiatrisk seksjon ved Rogaland Psykiatrisk Sykehus, Rogalandsforskning og Høgskolen i Stavanger. Han jobber nå som forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.08.2008, kl. 10:30, Aulaen ved Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Kolbjørn Selvåg Brønnick, epost: bronnick@gmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side