Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kan hydrat hjelpe oss å bli kvitt CO2?

Trygve Buanes   
Trygve Buanes disputerer 28. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mean-field approaches applied to hydrate phase transition kinetics"

Det er allment kjent at vann kan opptre som is, flytende vann og damp, men ved å blande inn gasser som CO2 eller metan får vi også en ny form - hydrat. Hydrat er et fast stoff som ligner på is, men hvis trykket er tilstrekkelig høyt smelter det ikke før temperaturen kommer godt over 0 grader.

For å redusere CO2-utslippene til atmosfæren planlegges det å pumpe store mengder CO2 i dype grunnvannsreservoarer (dypere enn det grunnvannet som brukes som drikkevann). De mest aktuelle reservoarene i Norge ligger i tilknytning til oljefelt i Nordsjøen. For at CO2-lagring i havbunnen skal være en god løsning, er det viktig å forsikre seg om at det ikke vil forekomme lekkasjer. Hvis en lekkasje likevel skulle oppstå, er det håp om at hydratdannelse kan redusere denne lekkasjen. Men for å vite om det vil skje, trenger vi mer kunnskap om hvordan hydrat dannes.

I avhandlingen studeres hydratdannelse ved hjelp av datasimuleringer basert på to ulike modeller. Der den ene modellen legger vekt på en så rigorøs behandling av fysikken som studeres som mulig, baserer den andre modellen seg på en rekke forenklinger som gjør at simuleringene kan utføres betydelig raskere. Resultatene fra de to modellene stemmer godt overens. Simuleringene viser at det i de fleste tilfeller er diffusjon av CO2 i vannløsningen som hydratet vokser ut fra som styrer veksthastigheten. Men ved spesielt høye CO2-konsentrasjoner i vannet begynner også effekter knyttet til krystalliseringen å gjøre seg gjeldende.

Personalia:
Trygve Buanes er født i 1978 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. scient. i teoretisk partikkelfysikk ved Universitetet i Bergen i 2003. Siden 2004 har han vært ansatt som PhD-stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.11.2008, kl. 10:15, Aud 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Trygve Buanes, tlf. 55 58 27 75, epost: Trygve.Buanes@ift.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side