Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forebygging av mobbing i skolen

Susana Fonseca Carvalhosa   
Susana Fonseca Carvalhosa disputerer 29. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Prevention of bullying in schools: an ecological model”

Mobbing i skolen er et alvorlig problem over hele verden, som har konsekvenser både for enkeltindividet og samfunnet. Barn og unge som opplever mobbing kan utvikle helseplager eller atferd som følger dem inn i voksenalder. Hovedmålet med denne avhandlingen er å studere sammenhengen mellom mobbing og helseopplevelser og helseatferd samt sammenhengen mellom sosiale relasjoner og mobbing og betydningen av makroøkonomiske forhold for omfanget av mobbing blant barn og unge.

Avhandlingen bygger på data innsamlet blant 11-, 13- og 15-åringer i studien ”Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Cross-national study” i 1997/98 og 2001. Artikkel en bygger på portugisiske data og viser at elever som mobber, blir mobbet eller både mobber og blir mobbet rapporterer mer problematferd, dårligere helse og lavere livstilfredshet enn de som ikke blir mobbet eller mobber andre. I artikkel to studeres sosial støtte for de ulike mobbegruppene i Litauen, Norge, Portugal og Østerrike. Resultatene viser at elever som blir mobbet eller både mobber og blir mobbet opplever lavere støtte fra medelever og lærere enn elever som ikke blir mobbet eller mobber andre. Når det gjelder støtte utenfor skolen, rapporterer elever som blir mobbet at de får mindre støtte fra jevnaldrende enn de som ikke blir mobbet eller mobber andre. Det var ikke forskjell på opplevd støtte fra familie for noen av gruppene. I artikkel tre brukes data fra 29 land for å studere sammenhengen mellom brutto nasjonalprodukt (BNP) og mobbeatferd. Land med lav og høy BNP hadde høyere forekomst av mobbeatferd, mens land med middels BNP hadde lavere forekomst av mobbeatferd.

Funnene støtter således antagelsen om at opplevelse av mobbing og mobbing av andre vil kunne skade eller hindre gode utviklingsprosesser for barn og unge. Det er derfor viktig for samfunnet å utvikle strategier som kan forebygge mobbing. Skolen er vurdert å være en spesielt viktig arena for å gjennomføre tiltak. Den representerer en arena der barn og unge tilbringer mye tid og dermed inngår i viktige sosiale relasjoner. Videre er skolen en læringsarena som kan bidra til å utvikle sosiale ferdigheter og relasjoner som kan bidra til å forebygge mobbing.

Personalia:
Susana Fonseca Carvalhosa er født i 1975 og bor i Lisboa, Portugal, hvor hun ble uteksaminert i Spesialpedagogikk og Rehabilitering. Hennes forskning på mobbing og forebyggende og helsefremmende arbeid begynte med en mastergrad i atferds- og kognitiv terapi. Det portugisiske forskningsrådet (Science and Technology Foundation) har finansiert Carvalhosas doktorgrad ved Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet. Carvalhosa har vært del av forskningsgruppen HEMIL-senteret og undergruppen SIPA (Social Influence Processes in Adolescent Health). Hun arbeider for tiden på Sosialpsykologisk Institutt for ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.05.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne: "A critical review of the scientific evidence surrounding the efficacy, and the effectiveness, of interventions to prevent bullying in child populations. "
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.05.2008, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Susana Fonseca Carvalhosa, tlf: (+351) 914269896, epost: scarvalhosa@netcabo.pt
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side