Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Barnets rett til opplæring og til vern mot marginalisering i skolen

Cand. jur. Ragnhild Collin-Hansen disputerer fredag den 18. januar for dr. juris-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Barnets rett til opplæring og til vern mot marginalisering i skolen.”

Avhandlingens hovedproblemstilling er om de rettslige mekanismer som regulerer henholdsvis skolens, hjemmets og barnevernets ansvar for barnets opplæring, er egnet til å sikre at alle barn får den skolegang som loven sikrer dem. Opplæringsloven gir alle barn rett til opplæring i samsvar med evner og forutsetninger. Men det er foruroligende meldinger om svake skoleresultater, frafall, særlig i den videregående skolen, men også i grunnskolen, noen elever utsettes for mobbing og andre får ikke nødvendig hjelp når de trenger det.

For å få realisert sin rett er barnet avhengig av voksnes innsats, profesjonelle og uprofesjonelle. Avgjørende bidrag er foreldrenes omsorg og lærerens undervisning. I ekstraordinære tilfelle er også barnevernsarbeiderens bistand nødvendig. Den kan omfatte både tilrettelegging av omsorg og opplæring. Barnet møter de voksne som personer, men deres mandat er bestemt av at de også er representanter for samfunnsinstitusjoner hvor deres handlingsrom følger av lovverket.

I avhandlingen analyseres de tre regelsettene som regulerer henholdsvis skolens, hjemmets og barnevernets ansvar for barnets omsorg og opplæring i et systemperspektiv og i et barneperspektiv. Siktemålet er å klarlegge om lovverket som regulerer de tre delsystemene hver for seg og samlet er tilstrekkelig til å sikre barnets opplæring når det fungerer som det skal, eller om svikt kan skyldes at loven ikke følges.

Analysen viser at både barnets rett til opplæring og til omsorg er sikret som menneskerettigheter. Også som rettigheter i det nasjonale lovverket gir det tredelte systemet samlet sett et tilsynelatende godt vern. Men ved at forvaltningen er lagt til et sektorbasert system, uten klare forventninger om at alle grupper av forvaltere skal kjenne andre sektorer enn sin egen åpnes en mulighet for at hver av de tre institusjonene kan avgrense sitt ansvar for barnets opplæring. Barnets rettsstilling blir i en del tilfelle svært sårbar hvis det ikke har voksne til å stå opp for seg for å forhindre at det marginaliseres i skolen. Mulig løsninger kan være en nærmere samordning av lovverket eller tiltak for å sikre et felles kunnskapsgrunnlag for dem som har ansvar for barnet.

Personalia:
Ragnhild Collin-Hansen er født i Kristiansand (1948) og ble cand. jur. ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo i 1973. Hun har arbeidet i Trygderetten og ved Juss-Buss i Tromsø. I 1977 ble hun ansatt ved Sosialhøgskolen, Trondheim, fra 1992 – 1996 ved Fylkestrygdekontoret i Sør-Trøndelag, og har fra 1996 vært tilknyttet avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, program for barnevernspedagogutdanning, fra 1998 som førstelektor.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.01.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Særdomstoler/forvaltningsdomstoler på velferdsrettens område, i et nordisk perspektiv”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.01.2008, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Ragnhild Collin-Hansen telefon 73 55 93 60, epost: ragnhild.collin-hansen@hist.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side