Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjertepåvirkning av hemokromatose

Einar Skulstad Davidsen disputerer fredag 28. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The heart in haemochromatosis. Echocardiography at rest and during exercise”

Hemokromatose er en arvelig sykdom der sykelig økt jernopptak over år fører til jernopphopning i indre organer, med skade av lever, hjerte og bukspyttkjertel som følge. I Nord-Europa er sykdommen blant de hyppigste arvelige tilstander. Regelmessig blodtapping er effektiv behandling. Mens ubehandlede pasienter i gamle dager i alvorlige tilfeller døde av sukkersyke, hjertesvikt eller skrumplever, regner man med dagens behandling med normal helse og leveutsikt hos hemokromatose-pasienter. Om spor av hjertesvekkelse likevel kan påvises i denne pasientgruppen med moderne ultralydundersøkelse, hadde ikke vært undersøkt.

153 av de 170 hemokromatosepasientene i blodbanken, Haukeland universitetssykehus, takket ja til å delta, og ble sammenliknet med 50 vanlige blodgivere i en pasient-kontroll-studie. Deltakerne ble undersøkt med blodprøver, EKG, ultralydundersøkelse av hjertet og liggesykkelprøve med ansiktsmaske og samtidig ultralydundersøkelse av hjertet. Hos hemokromatosepasientene var dessuten genfeilen kartlagt.

Hemokromatosepasientene hadde ingen symptom eller tegn på hjertesvikt, men de ydet nesten 20% dårligere ved sykling enn kontrollpersonene. Ultralydfunnene for øvrig var innenfor det normale i begge grupper. Om forskjellen i fysisk yteevne på sykkel helt og holdent skyldes svekkelse hos pasientene, eller om frivillige blodgivere er friskere enn gjennomsnittsbefolkningen, kan undersøkelsen ikke svare på.

Avhandlingens konklusjon er at dagens behandling med stadig blodtapping forebygger jernopphopning og forhindrer utvikling av hjertesvikt. Likevel er yteevnen – av sykdoms- eller treningsårsaker – knapt 20% lavere enn blant friske blodgivere. Det er ikke nødvendig med rutinemessig ultralydundersøkelse av hjertet hos hemokromatosepasienter.

Personalia:
Einar Skulstad Davidsen, født 1965 i Bergen, tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1990. Fra 1998 har han vært tilknyttet Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, hvor han nå er ansatt som overlege.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.11.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Conceptual and practical challenges for the preclinical diagnosis of heart muscle disease"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.11.2008, kl. 11:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Einar Skulstad Davidsen, epost: einar.davidsen@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side