Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vegetasjonforhold i Lhasa-dalen i Tibet

La Duo   
La Duo disputerer mandag 23. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Studies in the ecology and palaeoecology of the Lhasa valley, Tibet Autonomous Region, China”

Avhandlingen er en studie av de forandringer som har funnet sted i vegetasjonssamfunn og omgivelsesfaktorer innen Lhasa - området i Tibet i løpet av de siste 13 000 år. Området ligger innen de betydelige høyder fra 3600 til 5500 meter. Undersøkelsen diskuterer først og fremst hvilke faktorer som opp gjennom historien har resultert i dagens treløse og steppeliknende landskap i Lhasa - dalen.

Det nåtidige vegetasjonsbildet er analysert med særlig vekt på utbredelsen av de gjenværende tibetanske einer-trær (Juniperus tibetica) innen regionen. Ved en omfattende kartlegging i den sydlige delen av Tibet langs de midtre og øvre deler av Yarlung Tsambo - elven og dens sideelver, ble det påvist mer enn 50 isolerte forekomster av dette viktige treslaget. Det ble også utført eksperimenter med planting av trær innen Lhasa-regionen ved å bruke inngjerdinger som utelukket beiting, og det ble påvist god vekst ved små nedbørsmengder. Resultatene av disse studiene reiste mange viktige økologiske spørsmål, som for eksempel hvilken rolle klimaforandringer og menneskelige påvirkninger har spilt de siste tretten tusen år innen regionen?

For å få svar på dette og beslektede spørsmål, ble vegetasjons- og landskapshistorie i løpet av de siste 13 000 år i Lhasa-dalen studert inngående. Resultatene viser at regionale klimaforandringer, spilte en avgjørende rolle for vegetasjonsforandringene i dette lange tidsrommet. Men det ble også påvist en viss sammenheng mellom menneskelig aktivitet og vegetasjonsforandringer de siste tre til fire tusen år. Dagens treløse landskap i Lhasa – dalen er derfor høyst sannsynlig et resultat av regionale klimaforandringer som ledet til vegetasjonsforandringer. Men disse klimaforandringer har også utløst forandringer i menneskets bruk av landskapet og i bosettingsmønstre som igjen utløste ytterligere forandringer i vegetasjonsbildet.

Personalia:
La Duo ble født i 1961 i Gyi Dwei i Tibet. Han er utdannet ved Tibet University i Lhasa og Eastern Normal University i Shanghai. Han var ansatt ved Tibet University, før han kom til Universitetet i Bergen i 1999 og tok en Cand.Scient.- grad i biologi i 2002. Under arbeidet med PhD-avhandlingen, som ble påbegynt i november 2004, har han vært stipendiat ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen og finansiert av ”Network for University Cooperation Tibet – Norway”. Han fortsetter nå i sin stilling som lærer og forsker ved Tibet University, Lhasa.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2008, kl. 10:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
La Duo, epost: X.Laduo@bio.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side