Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fosterets blodforsyning til bukorganene

Cathrine Ebbing   
Cathrine Ebbing disputerer fredag 30. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Fetal splanchnic arteries. A longitudinal study and hemodynamic relations to common Doppler parameters”

Forskning de siste tiår har vist at det er en sammenheng mellom fødselsvekst og risiko for hjerte-karsykdom og diabetes senere i livet, og ny forskning søker å kartlegge mekanismene bak dette fenomenet. Studier har vist at blodforsyningen av fosterets lever er sentral i regulering av vekst, og at den er påvirkelig av faktorer som mors kosthold og kroppsbygning. I fosterlivet leveres all oksygen og ernæring gjennom navlevenen som direkte forbinder morkaken og fosterets lever. Fosterleveren har tre kilder hvorfra den får sin blodforsyning; fra morkaken gjennom navlevenen, veneblod fra bukorganer, og arterieblod direkte fra fosterets livpulsåre.

Omdisponeringer og endringer i blodstrømmen er forventet ved vekstforstyrrelser.
Ultralydundersøkelse av arteriene i navlesnor og hjerne samt i ductus venosus er etablerte diagnostiske verktøy som brukes ved overvåking av fostre med risiko for vekstforstyrrelse eller andre sykdommer. Blodstrømsmønsteret til fosterets bukorganer er imidlertid lite kjent, mens moderne ultralydteknologi gjør det mulig å undersøke også denne delen av fosterets sirkulasjon.

Studien har kartlagt detaljer i arteriell blodforsyning til lever, tarm og milt hos normale fostre. 161 kvinner med lavrisiko svangerskap er undersøkt 4 ganger i løpet av svangerskapsuke 20-40. Standardiserte målemetoder og referanseverdier for måling av blodstrømshastighet er etablert som en del av forskningsprosjektet. Resultatene tyder på at leverens gjennomblødning holdes mest mulig konstant gjennom en omfordeling av blodstrømmen mellom bukorganene i takt med navlevenetrykket.

Metodene som er etablert vil bli brukt til å studere endringer i blodstrømmen hos fostre med vekstforstyrrelser, og gi mulighet til å studere fysiologiske prosesser som kan ha konsekvenser for helsen senere i livet. Innen fostermedisinen vil metodene kunne øke vår forståelse av leversykdommer, fosteranemi og forandringer i karsystemet.

Avhandlingen utgår fra Klinisk fosterfysiologisk forskningsgruppe, Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Bergen, og hun har mottatt stipend fra Samarbeidsorganet for Helse Vest.

Personalia:
Cathrine Ebbing er født i Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1993. Etter endt spesialistutdanning ved Gjøvik Fylkessykehus og Haukeland Universitetssjukehus ble hun godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2003. Hun er ansatt som overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.05.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Non-invasive measurement of fetal circulation: clinical usefulness and public health perspectives."
Sted: Auditoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Cathrine Ebbing, tlf. 55 97 42 00, epost: cathrine.ebbing@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side