Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny kunnskap om skjebnen til oljeutslipp i arktiske områder

Liv-Guri Faksness   
Liv-Guri Faksness disputerer 19. januar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Weathering of oil under Arctic conditions. Distribution and toxicity of water soluble oil components dissolving in seawater and migrating through sea ice. A combined laboratory and field study”.

For å møte utfordringene både oljeindustrien og myndigheter står overfor knyttet til oljeutvinning og økt transport av olje i nordområdene, er det viktig å bedre vår kunnskap om både effekter av oljeutslipp i miljøfølsomme områder og mulige mottiltak for å begrense skadevirkningene.

Avhandlingen gir oss ny kunnskap om skjebnen til marine oljesøl under arktiske forhold, med hovedfokus på fordeling og giftighet av vannløselige komponenter fra hhv olje på sjø (laboratorieforsøk) og olje innfrosset i sjøis (feltforsøk). De vannløselige oljekomponentene kan forårsake betydelige skadelige effekter på livet i vannsøylen og i isen etter et oljeutslipp. Den vannløselige oljefraksjonen til 22 oljer er karakterisert, og viser at det er stor variasjon i kjemisk sammensetning og toksisitet til de ulike oljetypene.

Feltforsøk for å studere fordelingen av vannløselige oljekomponenter fra olje innefrosset i sjøis ble gjennomført i tre feltsesonger (2004-06) med svært varierende vær og isforhold. Forsøkene ble utført på van Mijenfjorden på Svalbard fra februar til juni. Eksperimentene har vist at lufttemperaturen i perioden før oljeutslippet er viktig for utlekkingsgraden av vannløselige oljekomponenter i isen. Resultatene fra de tre feltsesongene viser at transporten av vannløselige oljekomponenter hovedsakelig skjer gjennom saltkanalene i isen. Innholdet av biotilgjengelige vannløselige oljekomponenter og deres estimerte akutte toksisitet til isfaunaen i saltkanalene ble beregnet. Prediksjonene indikerte at konsentrasjonen i saltkanalene kan være akutt giftig til isfaunaen og at potensielt giftige oljekomponenter dermed kan opptas i den marine næringskjeden.

Personalia:
Liv-Guri Faksness er født og oppvokst i Trondheim. Hun er utdannet cand. scient i kjemi ved Universitetet i Trondheim i 1989, og har siden jobbet ved SINTEF. Faksness ble opptatt som doktorgradsstudent ved UiB i 2004, men det meste av hennes studier er utført ved UNIS i Longyearbyen. Hennes arbeid har også vært et samarbeid med SINTEF som en del av et større forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, Statoil og Hydro. Faksness er nå tilbake som forsker i SINTEF Materialer og Kjemi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.01.2008, kl. 13:15, Lassegrotta, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Longyearbyen

Kontaktpersoner:
Faksness Liv-Guri, tlf. 982 30 517, epost: Liv-Guri.Faksness@sintef.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side