Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utvinning av oppsprukne oljereservoarer

Martin A. Fernø   
Martin A. Fernø disputerer fredag 5. september for PhD graden ved Universitet in Bergen med avhandlingen:

”A study of capillary pressure and capillary continuity in fractured rocks”

En stor del av gjenværende petroleumsreserver finner man i heterogene olje- og gassreservoarer. Disse reservoarene består av bergarter med ulike strømningsegenskaper for olje, vann og gass. En kompliserende faktor er at de fleste reservoar også har bruddsoner, eller sprekker, som har stor innvirkning på strømningsmønster og produksjonseffektivitet. Et oppsprukket reservoar krever god innsikt både i bergartsegenskaper og hvordan sprekker påvirker væskestrøm for å kunne produseres optimalt. En produksjonsstrategi som er vellykket for et konvensjonelt reservoar med høy gjennomstrømningsevne (permeabilitet) og høy lagringsevne for hydrokarboner (porøsitet), kan ikke uten videre implementeres i heterogene oppsprukne reservoarer.

Doktorgraden omhandler produksjon av olje fra oppsprukne reservoarer, hvor sprekker og vekselvirkningen av bergartens vætningsegenskaper påvirker væskestrømninger mellom isolerte oljeholdige bergstrukturer. Fukt (vætning) er en viktig overflatekjemisk egenskap ved en bergart som bestemmer fordelingen av ikke-blandbare væsker (olje og vann) i nettverket av små porer som utgjør oljereserver og det volum hvor væskene befinner seg. Fukt er også med på å bestemme hvilke krefter som er gjeldende under oljeproduksjon; viskøse, kapillære og/eller gravitasjonskrefter.

Arbeidet under doktorgraden har vært eksperimentelt med laboratorieforsøk der vann- og oljestrømning over bruddsoner har vært studert. Resultatene viser hvordan sprekkoverflatens vætningsegenskap påvirker væskeutvekslingen av både olje og vann mellom isolerte oljeholdige strukturer, og hvordan utvinningsmekanismene er avhenging av vekselvirkningen mellom sprekk og bergartens fuktegenskaper. Det er vist at betydelig økt oljeutvinning kan oppnåes i oppsprukne reservoarer, både i oljefuktende karbonat og i vannfuktende kalksteinsreservoarer.

Arbeidet i doktorgradsavhandlingen er finansiert av Norges Forskningsråd og inngår i forskningsprosjektet ”Økt olje utvinning fra heterogene reservoarer”. Veileder har vært Professor Arne Graue.

Personalia:
Martin A. Fernø er født i 1981 og oppvokst i Bergen. Han fullførte sin Bachelorgrad i Fysikk (2003) og Mastergrad i Reservoarfysikk (2005) ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Han startet PhD studiet ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB, høsten 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.09.2008, kl. 13:15, Aud. 2 Realfagsbygget. Allegaten 41.

Kontaktpersoner:
Martin Fernø, tlf.: +4755582792, epost: Martin.Ferno@uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side