Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bilder i muslimsk fromhetsliv

Ingvild Flaskerud   
Ingvild Flaskerud disputerer 12. desember 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Visualising Belief and Piety. Representation, Reception, and Function of Imagery in Iranian Shiism”

Studien introduserer og analyserer bruken av bilder i sjiamuslimsk fromhetsliv i Iran. Bildematerialet innsamlet for analysen inkluderer fargeplakater som presenterer imaginære portretter av profeter og helgener, samt referanser til sentrale hendelser i sjiaislamsk historie og mytologi. Et annet viktig kildemateriale er veggdraperier i ulike materialformer.

Studien fokuserer på tre hovedspørsmål: Hva karakteriserer det ikonografiske språket i dagens sjiamuslimske bildekultur? Hvilke denotative og konnotative betydninger tilskrives bildene? Hvilke roller har bilder i ritualer og fromhetsliv?

Den ikonografiske og etnografiske undersøkelsen viser at det visuelle språket er konvensjonelt, med røtter tilbake til 1800-tallet. Slike konvensjoner bidrar til at imaginære portretter identifiseres som representasjoner av bestemte personer. Konvensjoner gjør det visuelle språket svært symbolladet. Ett enkelt attributt, for eksempel en vannsekk, kan for en lokal betrakter representere en person (Imam Husayns halvbror Abbas), en fortelling om en historisk hendelse (slaget ved Karbala), teologiske dogmer (frelseslære), og etiske retningslinjer for hvordan man skal handle i sitt nærmiljø (hjelpe andre mennesker).

Fornyelser i det visuelle språket er ikke mer omfattende enn at dets tolkninger kan knyttes til en sjiamuslimsk verdensanskuelse. Individuelle fortolkninger av bildemotiver, med bakgrunn i den enkelte betrakters livshistorie, reflekterer imidlertid for at denne verdensanskuelsen er under stadig bearbeidelse.

For store deler av den sjiamuslimske befolkningen i Iran har det visuelle en sentral plass i fromhetslivet. Bilder brukes som offergaver, for å påkalle en helgens oppmerksomhet slik at han eller hun vil gå i forbønn hos Gud, og å takke en helgen for assistanse. Slike offergaver fungerer som viktige bevis på at Guds nåde er virksom i verden. Det å se bilder med religiøse motiv kan hjelpe den troende til å fokusere sin oppmerksomhet og forberede seg mentalt til bønn. Bilder kan også presenteres som uttrykk for respekt og kjærlighet til helgener og Gud.

Sjiamuslimer i Iran bruker bilder i religionens tjeneste. Derfor aksepters bildebruk av religiøse lærde, som ikke kan finne noe annet forbud mot avbildninger i Koranen enn at de ikke skal tilbes. Sjiamuslimske lærde tolker Koranens og Profeten Muhammeds reservasjoner mot figurative avbildninger som historisk betinget. Profeten Muhammad skulle omforme et polyteistisk samfunn til et monoteistisk fellesskap. I dag, mener sjiamuslimske lærde, er islam en velutviklet, moden religion, og muslimer er fortrolige med dens monoteistiske budskap.

Personalia:
Ingvild Flaskerud, f. 1962, kommer fra Bergen. Hun er Cand. Philol. fra Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt som Universitetslektor i ved Institutt for religionsvitenskap og Centre for Peace Studies ved Universitetet i Tromsø. Doktorgradsprosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.12.2008, kl. 16:30. Oppgitt emne: “Visual representation of Shia beliefs in the political context of the Islamic republic of Iran”
Sted: Sydneshaugen skole, Auditorium B.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2008, kl. 09:30, Sydneshaugen skole, Auditorium B.

Kontaktpersoner:
Ingvild Flaskerud, tlf. 91 79 25 19, epost: ingvildf@sv.uit.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side