Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Anvendt strukturgeologi

Guri Ruth Fjørtoft Venvik Ganerød   
Guri Ruth Fjørtoft Venvik Ganerød disputerer 26. februar 2008 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Applied Structural Geology – Case Studies of Underground Constructions and Rockslides"

Strukturgeologisk kartlegging og forståelse av undergrunnen er et viktig verktøy når nye fjellanlegg skal tilrettelegges, eller områder utsatt for fjellskred skal undersøkes. I denne oppgaven er det fokusert på kombinasjon av eksisterende metoder innenfor geologi, geofysikk og ingeniørgeologi for å oppnå et tverrfaglig resultat. Forundersøkelser for tunnelprosjekter har vist seg nyttig i kartlegging av problemsoner, og med økt samarbeid og utbedring av metoder kan en oppnå kostnadseffektivisering og reduksjon av stabilitets- og vannproblematikk. Skred har i den senere tid fått mye fokus, og med økt effekt av klimaendringer er det et stort behov for kartlegging av områder utsatt for skred. Denne oppgaven er basert på studieobjekt, hvor to angår tunneler, to angår Åknes fjellskred på Vestlandet og en angår analyser av forkastningsbergarter i forbindelse med fjellskred i Norge.

Hovedkonklusjonene fra dette arbeidet er at svakhetssoner forårsaker stabilitets- og vannproblematikk ved tunneldriving. Ved studie av tunneler i Norge viser det at slike problemsoner krever økt mengde av forinjisert sement, og det er en relasjon mellom mengde sement og forkastningens egenskaper som permeabilitet, oppsprekking og forekomst av forkastningsbergarter. I tillegg viser studiet at det eksisterer metoder som kan påvise problemsoner i fjell, med høy detaljgrad, som kan tas i bruk ved forundersøkelser for tunnelprosjekter.

Fjellskred i Norge er ofte styrt av geologien i området. Ved å øke kunnskapen om hvordan strukturer i fjellet og bergarters egenskaper påvirker utviklingen av skred, kan skredutsatte områder lettere gjenkjennes og dermed kartlegges. Hvis fjellet er oppknust i stor grad er det mer utsatt for skreddannelse enn hvis fjellet er intakt, og glideflatens egenskaper kan i stor grad styre faren for skreddannelse. I tillegg viser studiet at økt mengde grunnvann i fjellet, som følge av økt nedbør, svekker styrken i fjellet og risikoen for skred øker.

Personalia:
Guri Venvik Ganerød er født i 1976 og oppvokst i Bø i Telemark. Hun er utdannet cand. scient. i hydrogeologi i fast fjell ved Geologisk Institutt, Universitetet i Bergen i 2003. Hun har siden jobbet med sin doktorgrad ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim, med tilknytning til Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.02.2008, kl. 13:15, Aud. 5, Realfagsbygget, Allé gt. 41

Kontaktpersoner:
Guri Venvik Ganerød, tlf: 73 90 43 13 / 97 70 55 29, epost: guri.ganerod@ngu.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side