Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kan brystkreftbehandling skreddersyes?

Jennifer Gjerde   
Jennifer Gjerde disputerer fredag 6. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Tamoxifen treatment of breast cancer: Pharmacogenetic and Therapeutic drug monitoring."

Brystkreft er den andre hyppigste kreftform i verden. I løpet av sin levetid får hver 11. norske kvinne brystkreft. I 2006 fikk 2673 norske kvinner diagnosen brystkreft. Risikoen for sykdommen øker med økende alder.
Antiøstrogenet tamoxifen har vært det mest brukte legemiddel mot brystkreft, og det har ført til at dødeligheten av sykdommen er betydelig redusert. Dessverre har tamoxifen noen sjeldne, men alvorlige bivirkninger, blant annet kreft i livmoren og blodpropp. Selv om disse bivirkningene er alvorlige, er gevinsten av tamoxifen behandling vesentlig større. Tamoxifen konverteres i kroppen til noen metabolitter som er ca 100 ganger mer aktive enn tamoxifen. Imidlertid foreligger disse metabolittene i lavere konsentrasjoner. Som ledd i doktorarbeidet er det utviklet en meget sensitiv metode for måling av tamoxifen og fem metabolitter i blod og brystvev. Ved anvendelse av metoden har en påvist at konsentrasjonen i svulstene samvarierer med konsentrasjonene i blod. I tillegg har en funnet at omdannelsen av tamoxifen til de høyaktive metabolittene er avhengig av genetiske faktorer. Konsentrasjonen av de høyaktive metabolittene, som varierer sterkt fra pasient til pasient, synes å være av betydning for gevinsten av behandlingen. Avhandlingen gir holdepunkt for at dosering av tamoxifen kan reduseres, uten at en mister effekt på brystkreftsvulster. En reduksjon av dosen vil forhåpentligvis føre til at bivirkningene avtar eller forsvinner.

Resultatene er til dels oppnådd i nært samarbeid med ”European Institute of Oncology” i Milano. Ved denne institusjonen opereres årlig mer enn 2000 pasienter for brystkreft. Doktorarbeidet gir holdepunkt for at en kan forbedre behandlingen ved å kartlegge visse genetiske faktorer. Ved hjelp av gentester kan en finne fram til pasientgrupper som vil ha særlig nytte av tamoxifen og andre grupper som heller bør ha andre former for behandling. Videre kliniske studier tar sikte på å undersøke om en ved justering av behandlingsdosene basert på måling av tamoxifen og dets metabolitter kan forbedre behandlingsresultatene. Avhandlingen gir holdepunkt for at brystkreftbehandlingen kan ”skreddersyes” for den enkelte pasient. For å vise dette er det behov for langsiktige og arbeidskrevende studier. Som ledd i dette fortsettes samarbeidet med ”European Institute of Oncology” i Milano.

Personalia:
Jennifer Gjerde er født i Manila, Filippinene. Hun ble cand. scient i biokjemi ved Universitetet i Bergen i 1996. Etter endt studiet har hun jobbet på Institutt for klinisk medisin ved Seksjon for pediatri, Institutt for indremedisin ved Medisinsk Biokjemi, Institutt for indremedisin ved Farmakologi og Hormonlaboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for indremedisin ved Seksjon for endokrinologi/Hormonlaboratoriet, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.06.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Individualisert kreftbehandling – Hvor står vi i dag? "
Sted: Olavssalen, Gamle hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2008, kl. 10:15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Jennifer Gjerde, epost: Jennifer.Gjerde@med.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side