Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Eksperimentell estetikk: Carlfriedrich Claus’ akustiske litterære verk

Michael Grote   
Michael Grote disputerer fredag 15. februar for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Exerzitien. Experimente. Zur Akustischen Literatur von Carlfriedrich Claus"

Avhandlingen presenterer og undersøker det omfattende litterære verket til Carlfriedrich Claus (1930-1998). Claus var aktiv innenfor den tyskspråklige eksperimentelle litteraturen og er særlig kjent for sine visuelle håndskrevne ”Sprachblätter” (”språk-ark”). Arbeidet tar utgangspunkt i Claus’ ”Lautprozesse” (”lydprosesser”). På grunnlag av en kritikk av hermeneutiske og diskursanalytiske leseformer utvikles det en modell for en alternativ lesemåte som også innbefatter den estetiske erfaringen ved objektets materialitet.

Lydprosessene er en viktig del av Claus sitt selveksperimentelle forfatterskap. I disse akustiske verkene ligger fokuset på selve artikulasjonsprosessen og ikke på det potensielt språkfunksjonelle. De viser frem den materielle og kroppslige siden ved språklig kommunikasjon – de er gestiske, asemantiske og affektive. Fra et betydningssøkende synspunkt ville de gjerne blitt beskrevet som ”støy” eller ”sus”. Fordi selve lydartikulasjonen ikke er nedfellbar i skrift, må verkfremstillingen imidlertid beskrive produksjonen og resepsjonen for å skape en forutsetning for en analyse av det estetiske ved verket.

Sentralt i avhandlingen står uforståelighet, et begrep som spiller en viktig rolle i eksperimentell litteratur, og som har sine røtter i tidlig romantikk. Avhandlingen søker å beskrive denne litteraturens materialestetiske dimensjon og dennes tilknytning til litteraturvitenskapelige begrep. Undersøkelsen viser at grunnprinsippet for både de håndskriftlige verkene og de akustiske artikulasjonene er sedimentasjon snarere enn representasjon: Opptaksteknikker skaper helt nye muligheter for kunstnerens kroppslige artikulasjon og for en estetisk realisasjon. Gjennom produktiv bruk av reproduksjonsteknikk går biografisk eksperiment og eksperimentell biografi opp i en estetisk enhet. Dette innebærer at begrepet verk blir dynamisert: Det er ikke lenger knyttet til forfatter, men til en estetisk praksis.

Personalia:
Michael Grote er født og oppvokst i Hannover. Han tok 1. Staatsexamen (tilsvarer cand. philol.) ved Universität Bielefeld i Tyskland i 1998, og har arbeidet som tekstforfatter, prosjektkoordinator og bedriftsleder i tilknytning til programvareutvikling for språk- og litteraturdidaktikk. Fra 2002-2007 har Grote vært DAAD-lektor ved Germanistisk institutt, Universitetet i Bergen. Nå er han tilknyttet Institutt for fremmedspråk, UiB, i vikarstilling.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.02.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Michael Grote, tlf. 404 68 864, epost: michael.grote@if.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side