Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Giftige cyanobakterier i Victoriasjøen i Afrika

Sigrid Haande   
Sigrid Haande disputerer onsdag 4. juni 2008 for dr. scient-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”On the Ecology, Toxicology, and Phylogeny of Cyanobacteria in Murchison Bay of Lake Victoria, Uganda.”

Victoriasjøen i Øst-Afrika er en av verdens største innsjøer og danner livsgrunnlaget for befolkningen som er bosatt rundt sjøen. Kampala er hovedstaden i Uganda og er et av de tettest befolkede områdene ved Victoriasjøen. Området er rikelig forsynt med vann, men det har i liten grad blitt lagt opp til helhetlige løsninger for drikkevann, avløpsvann og flomsikring. Murchison Bay i Victoriasjøen er drikkevannskilden til Kampala, men bukta mottar også store mengder urenset avløpsvann fra byen. Store våtmarksområder rundt Murchison Bay har lenge fungert som et naturlig rensefilter, men utbygging og drenering i disse områdene har medført en akselererende tilførsel av næringsstoffer til bukta. Resultatet er et stadig økende problem med overgjødsling (eutrofiering) og oppblomstring av giftige cyanobakterier (blågrønnalger).

Cyanobakterier er en naturlig del av livet i ferskvann. Disse organismene er svært konkurransedyktige og kan under gunstige betingelser utvikle masseforekomst. Slike oppblomstringer gir dårligere vannkvalitet, forårsaker vond lukt og gjør vannet lite egnet som drikkevann. Cyanobakterier kan dessuten danne giftige stoffer (cyanotoksiner), for eksempel microcystiner som er levertoksiner. Dersom konsentrasjonen av cyanotoksiner i drikkevann er høy kan dette i sin ytterste konsekvens medføre forgiftning av dyr og mennesker. Det er derfor viktig å få kunnskap om forekomsten av cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevannskilder og i særlig grad i de deler av verden hvor store deler av befolkningen bruker urenset overflatevann direkte som drikkevann.

Avhandlingen omfatter limnologiske undersøkelser av Murchison Bay og identifisering av faktorer som påvirker eutrofieringen i vannforekomsten, toksikologiske analyser av microcystin-innholdet i Murchison Bay, samt fylogenetiske undersøkelser (slektskapsanalyser) for å identifisere stammer av cyanobakterier fra Øst-Afrika og undersøke slektskapsforhold til stammer fra andre deler av verden. Det rapporteres om meget næringsrike forhold og generelt dårlig vannkvalitet i Murchison Bay i løpet av dette studiet. Det var sterk dominans av cyanobakterier og det ble påvist cyanotoksiner av typen microcystiner i Murchison Bay gjennom hele studieperioden, til tider over den anbefalte WHO-grenseverdien for drikkevann på 1 µg microcystin pr liter vann. Bruk av urenset vann fra Murchison Bay som drikkevann kan derfor utgjøre en helserisiko for den lokale befolkningen.

Personalia:
Sigrid Haande er født i 1975 og er oppvokst på Gol i Hallingdal. Hun er utdannet Cand. Scient i Akvatisk økologi fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås. Sigrid Haande ble opptatt som Dr. Scient kandidat ved Biologisk Institutt ved Universitetet i Bergen (2002), men har hatt sin arbeidsplass på Norsk Institutt for Vannforskning i Oslo. I løpet av stipendiatperioden har hun i tillegg til 6 måneders feltarbeid i Uganda også hatt et års opphold ved Leibniz Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries i Tyskland. Doktorgradsarbeidet er en del av prosjektet “Harmful blue-green algal blooms in developing countries, - A threat to development” finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2008, kl. 13:15, Stort auditorium i Høyteknologisenteret (HIB)

Kontaktpersoner:
Sigrid Haande, tlf. 99713275, epost: sigrid.haande@niva.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side