Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Allergisk sjokk under narkose

Torkel Harboe   
Torkel Harboe disputerer torsdag 29. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Anaphylaxis during anaesthesia”.

Moderne anestesi gjennomføres vanligvis ved samtidig bruk av ulike medikamenter og andre kjemiske forbindelse. Flere av disse kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige allergiske reaksjoner. I Norge forekommer allergisk sjokk under narkose med en frekvens anslått til ca. en per 5000. Etter slike reaksjoner er det viktig for pasientenes sikkerhet at episodene utredes slik at eventuell allergi kan kartlegges og pasientene forberedes for eventuell ny anestesi i fremtiden.

Avhandlingen studerer pasientgrupper henvist for allergiutredning ved Seksjon for klinisk spesialallergologi, Haukeland Universitetssjukehus, etter reaksjoner under narkose eller lokalanestesi. Blant pasienter med reaksjoner under narkose var 93 % av de allergiske reaksjonene forårsaket av perifert virkende muskelrelakserende midler, og dette er et høyt tall sammenlignet med tilsvarende studier fra andre land. Ved et randomisert klinisk forsøk ble det funnet at pasienter med allergi overfor muskelrelakserende midler hadde signifikant økning i antistoff mot disse medikamentene etter kortvarig inntak av folkodinholdig hostesaft. Studien støtter, sammen med andre undersøkelser utført av forskningsgruppen, hypotesen at bruk av reseptfri hostesaft med folkodin kan ha ført til økt forekomst av allergi overfor muskelrelakserende anestesimidler i Norge. Siden mars 2007 er folkodin trukket fra det norske markedet.

Blant pasienter med reaksjoner under lokalanestesi ble et flertall diagnostisert med situasjonsutløste besvimelser eller nærbesvimelser utløst av ubehagelige sanseinntrykk. Overfølsomhet for lokalanestesimidler ble funnet hos 1,5 %. Alvorlige allergiske reaksjoner i denne gruppen var utløst av andre allergener, først og fremst lateks og klorheksidin, som forårsaket reaksjoner hos 6 %.

Personalia:
Torkel Harboe ble født i Stavanger i 1967 og vokste opp på Sola. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1995 og ble godkjent spesialist i anestesiologi i 2005. Nå arbeider han som overlege ved Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag. Vitenskapelige veiledere har vært professor Erik Florvaag og overlege Anne Berit Guttormsen. Forskningen er finansiert av Helse Vest RHF.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.05.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Hypersensitivity reactions induced by over-the-counter drugs and dietary supplements. Biochemical and epidemiological aspects."
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.05.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Torkel Harboe, tlf. 55 97 68 50, epost: torkel.harboe@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side