Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolen

Ellen Haug   
Ellen Haug disputerer 5. september 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Multilevel correlates of physical activity in the school setting”

Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er nødvendig for normal vekst og utvikling, kan forebygge sykdom i voksen alder og er viktig for barn og unges psykiske helse, trivsel og læring. En betydelig andel norske barn og ungdom er mindre fysisk aktiv enn anbefalte 60 minutter daglig. Norske myndigheter har derfor som mål å øke aktivitetsnivået blant denne gruppen og skolen er identifisert som en sentral arena. Det er imidlertid mangelfullt med dokumentert kunnskap omkring hvordan man bør tilrettelegge for å oppnå økt fysisk aktivitet i skolen. Avhandlingen omhandler aktivitet i friminuttene og ser på betydningen av, og samspillet mellom, elevenes interesse for fysisk aktivitet, tilgjengelige fasiliteter og skolens satsning på fysisk aktivitet. Dataene er hentet fra to landsomfattende undersøkelser; ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” og ”Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land”.

Funnene viser at sannsynligheten for å være daglig fysisk aktiv er vesentlig større blant elever på skoler som har et rikt utvalg av fasiliteter for fysisk aktivitet sammenlignet med elever på skoler med et ”fattig” miljø. Sterkest sammenhenger observeres på ungdomsskolene, som er betydelig dårligere utrustet enn barneskolene. Resultatene tyder på at det å ha et skolemiljø rikt på fasiliteter har liten effekt på elever som rapporter lav interesse for fysisk aktivitet. Det er likevel verdt å merke seg at flertallet av elevene ønsker å være mer fysisk aktive i løpet av skoletiden. Et annet sentralt funn fra studien er at man, etter å ha kontrollert for effekten av interesser og fasiliteter, finner en økt sannsynlighet for at elevene er aktive på skoler som har inkludert satsning på fysisk aktivitet i skriftlige planer og igangsatt strukturelle tiltak, som for eksempel organisert friminuttsaktivitet. I avhandlingen diskuteres viktigheten av en helhetlig tilnærming for å oppnå økt fysisk aktivitet i skoletiden ved å kombinere fokus på elevenes interesser, tilgjengelige fasiliteter og en ”policy”-satsing nedfelt i handlingsplaner og innlemmet i skolens hverdag. Et element i diskusjonen er behovet for oppfølging fra sentrale og lokale myndigheter i form av ressursbruk og politiske føringer og vedtak.

Avhandlingen ble finansiert av midler fra Norges Forskningsråd, og fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Førsteamanuensis Oddrun Samdal og førsteamanuensis Torbjørn Torsheim ved Psykologisk fakultet, UiB, har vært veiledere.

Personalia:
Ellen Haug avla i 1995 sykepleiereksamen ved Betanien Sykepleierhøgskole, Bergen. Etter to års sykepleiertjeneste på Haukeland, tok hun idrett grunnfag ved Høgskolen i Telemark. I 1998 startet hun studier innen fagfeltet ’fysisk aktivitet og helse’ ved Norges Idrettshøgskole, og arbeidet parallelt ved psykiatrisk avdeling, Lovisenberg Sykehus. Etter fullført hovedfagsstudie i 2002, hadde hun rådgiverstilling i Helsedirektoratet, avdeling fysisk aktivitet, Oslo. Hun begynte i 2005 på doktorgradsprosjektet ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.09.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne: "What potential is there to use Schools to promote physical activity in secondary students? What would be the methodological issues in undertaking research in this area?".
Sted: Auditorium 130, Det psykologiske fakultet, Chrisitesgt. 12, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.09.2008, kl. 10:15, Auditorium 130, Det psykologiske fakultet, Chrisitesgt. 12, 1.etg.

Kontaktpersoner:
Ellen Haug, epost: ellen.haug@psyhp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side