Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Væskelekkasje og metabolske forandringer i hjernen ved bruk av hjerte/lungemaskin

Oddbjørn Haugen   
Cand.med. Oddbjørn Haugen disputerer fredag 18. januar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Interventions on arterial pressure and perfusion flow rate during cardiopulmonary bypass: Effects on global fluid shifts, cerebral metabolic and ultrastructural markers in a porcine model”.

Hjertekirurgi med bruk av hjerte/lungemaskin bygger på mer enn 50 års erfaring og utføres i stor grad over det meste av verden. Komplikasjoner forekommer likevel og særlig fryktet er svikt i sentralnervesystemet etter bruk av hjerte/lungemaskin. Dette kan skyldes nedsatt oksygenforsyning til hjernen pga små eller større blodpropper eller utilstrekkelig blodgjennomstrømning.

Vi ønsket å studere effektene på hjernens energistoffskifte og cellestrukturer ved bruk av hjerte/lungemaskin og redusert blodtrykk. Forsøksdyr (unge griser) fikk narkose og medikamenter som senket blodtrykket. Forandringer i hjernen ble kartlagt ved hjelp av mikrodialyse-teknikk og elektron-mikroskopi. Vi fant at når middelblodtrykket lå rundt 40 mmHg utviklet det seg biokjemiske og anatomiske forandringer i hjernen som kunne tyde på utilstrekkelig tilførsel av surstoff.

I en annen del av dette arbeidet undersøkte vi hvorvidt reduksjon eller økning av blodtrykket eller blodstrømmen på hjerte/lungemaskin hadde konsekvenser for den væskeansamling pasienten pådro seg i forbindelse med operasjonen. Et slikt væskeoverskudd kan ha betydning for ulike organers funksjon etter kirurgi.

Hovedfunnet vårt var at et middelblodtrykket rundt 40 mmHg var forbundet med forandringer som kunne tyde på begynnende hjerneskade. Dersom disse funnene blir bekreftet i nye studier, kan konsekvensen bli en økt oppmerksomhet rundt blodtrykksnivået under hjertekirurgi og raskere tiltak dersom blodtrykket synker. Videre fant vi at væskelekkasjen ut av årene var nærmest upåvirket av om blodtrykket ble øket eller redusert. Ved å øke blodstrømmen på hjerte/lungemaskinen så vi imidlertid at væskeoverskuddet og væskelekkasjen ut av blodårene økte.

Personalia:
Oddbjørn Haugen er oppvokst på Ringerike og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1983. Etter turnus har han jobbet ved Namdal Sykehus, Sentralsykehuset i Drammen, Rikshospitalet og fra 1999 ved Anestesiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Han er godkjent spesialist i Anestesiologi fra 1995 og Indremedisin fra 1998. I 2004 fikk han doktorgradsstipend fra Samarbeidsorganet for Helse Vest. Doktoranden har vært tilknyttet Institutt for kirurgiske fag med professor Paul Husby som veileder. Fra nyttår 2008 er han tilbake som overlege ved Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.01.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Use of hypothermia for adult cardiac surgery"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.01.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Oddbjørn Haugen, tlf.55 97 68 76, epost: oddb@haukeland.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side