Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Landhevning, havnivå og istidshistorie i Vest Norge

Stein Kjetil Helle   
Stein Kjetil Helle disputerer fredag 5.september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Early post-deglaciation shorelines and sea-level changes along Hardangerfjorden and adjacent fjord areas, W Norway”.

Skandinavia var under istiden nedpresset av innlandsisen og har i ettertiden blitt hevet etter at isen forsvant. I Vest-Norge var nedpresningen størst i innlandet og minst ute ved kysten, der isen forsvant tidligere. Dette har gitt opphav til en skjev landhevning, og skråstilte, hevede strandlinjer. Dr.gradsarbeidet omfatter studier av sedimentkjerner fra innsjøer og myrbassenger langs midtre og indre deler av Hardangerfjorden som i dag befinner seg opp mot 100-120 m over fjorden. Mikrofossiler i sedimentkjerner fra disse bassengene viser et skifte fra marine til ferskvannsforhold idet bassengene ble løftet opp over fjordnivå. Dette skjedde mellom 11 000 og 11 500 kalender år før nåtid. Mer overraskende er imidlertid mikrofossil-innholdet i de eldste delene av kjernene som kan indikere at havet ikke var på sitt høyeste like etter isavsmeltingen, men at det steg opp til et maksimumsnivå før det begynte å falle.

Detaljerte studier av en israndavsetning i Eidfjord, utført under dr.gradsarbeidet, har også avdekket spor etter en tilsvarende havnivåstigning. En havnivåstigning like etter isavsmeltingen er kjent fra ytre kyststrøk av Vest-Norge. En korrelasjon med denne hendelsen er imidlertid ikke forenelig med den gjeldende ismodellen, ettersom midtre og indre deler av Hardangerfjorden skal ha blitt isfri først senere. Alternative tolkninger som er mer forenelige med den etablerte ismodellen er derfor fremsatt i avhandlingen, uten at en fullgod forklaring på dette paradokset dermed er funnet. I avhandlingen er det også satt fokus på de dype sprekkene og forkastningene som jordskorpen i Vest Norge er gjennomsatt av. Detaljerte analyser indikerer at det har vært bevegelser langs flere av disse etter istiden. Resultatene fra dr.gradsarbeidet har implikasjoner for vår forståelse av mekanismer som kontrollerer jordskorpebevegelser, havnivå-endringer og landskapsutvikling.

Personalia:
Stein Kjetil Helle er født i 1965, og oppvokst i Sandnes. Han avla sin cand. scient. eksamen ved Geologisk institutt, Universitetet i Bergen i 1994. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for Geovitenskap. Han er nå ansatt i Odin Petroleum.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.09.2008, kl. 11:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allègaten 41.

Kontaktpersoner:
Stein Kjetil Helle, tlf. 41 47 09 31, epost: stein.kjetil.helle@odin-petroleum.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side