Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Klimanøytral gassproduksjon fra hydratreservoarer

Jarle Husebø   
Jarle Husebø disputerer fredag 14. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Monitoring depressurization and CO2-CH4 exchange production scenarios for natural gas hydrates”

Igjenværende olje-, gass- og kullreserver i verden reduseres raskt, og mer enn noen gang er fokus rettet mot alternative energiressurser. Både fornybare energikilder og andre ukonvensjonelle reserver, som naturgasshydrat, har derfor i senere tid fått mer omtale. Naturgasshydrater er fast materie bestående av vann og naturgass ved høye trykk og lave temperaturforhold. Metanhydrat er det mest vanlige hydratet i naturen, det er et hvitt fast stoff som ofte blir omtalt som brennbar is. Energipotensialet i verdens hydratforekomster er estimert til å være dobbelt så stort som verdens samlede kull-, olje- og gassforekomster. Det finnes i dag ingen kommersiell produksjonsmetode for å utnytte denne ressursen.

Doktorgradsarbeidet har i stor grad vært rettet mot bedre forståelse av hydratdannelse, faseoverganger og produksjonsmetoder av gass fra hydratforekomster. Magnetisk resonans avbilding (MRI) er blitt benyttet eksperimentelt for å utforske ulike produksjonsmetoder. Avbildning gir et unikt innblikk i faseoverganger for hydratsystemer inne i porøse bergarter og tredimensjonale MRI-avbildinger er blitt analysert ved hjelp av programvare utviklet i doktorgradsarbeidet.

En lovende produksjonsmetode for gass fra hydratreservoarer viser seg å være injeksjon av karbondioksid (CO2). Siden CO2-hydrat er termodynamisk mer stabilt enn metanhydrat vil en slik injeksjon initiere en direkte utveksling mellom metan og karbondioksid uten å smelte hydrat i stor skala. Denne metoden er meget fordelaktig ved at en injiserer og lagrer drivhusgass og produserer naturgass. Metoden kan i så måte omtales som klimanøytral. En annen fordel vil være at den strukturelle integriteten til de hydratmettete sedimentene opprettholdes som igjen reduserer faren for kollaps i havbunnen. Ved å bruke en slik produksjonsmetode kan en få tilgang til en av verdens største energiforekomster på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Arbeidet i doktoravhandlingen er en del av et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom UiB og ConocoPhillips i Oklahoma. Veileder har vært Professor Arne Graue.

Personalia:
Jarle Husebø er født i 1980 og oppvokst på Frekhaug, like nord for Bergen. Han fullførte sin Mastergrad i Reservoarfysikk (2005) ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Han startet PhD studiet våren 2006. Arbeidet er utført ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB, og ved ConocoPhillips forskningssenter i Oklahoma, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.11.2008, kl. 13:15, Aud. 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Jarle Husebø, epost: jarle.husebo@uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side