Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mekanismer for aktivering og hemming av blodplater

Baard Olav Jensen   
Baard Olav Jensen disputerer tirsdag 24. juni for dr. med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Studies on inhibition of platelet activation by nitric oxide with special reference to inhibition of the thrombin-induced platelet shape change”

Blodplater sin hovedfunksjon er å bidra til å stoppe blødninger ved karskade, noe som utøves i samarbeid med koagulasjonssystemet som danner thrombin. Blodplatene er imidlertid også involvert i utviklingen av thrombo-emboliske sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Kroppen har egne systemer som motvirker uønsket aktivering av blodplater: På slutten av 80-tallet ble det påvist at endotelceller (bekledning på blodårenes innside) laget nitrogenmonoksid (NO). Dette blir utskilt i sirkulasjonen og regulerer blodtrykket som kroppens eget nitroglyserin (en medisin vi allerede har benyttet i mer enn hundre år). I tillegg viste det seg at NO hadde en hemmende effekt på blodplater.

For å kunne utvikle nye medikamenter som motvirker blodplateaktivering er det av stor interesse å forstå mekanismene for aktivering og hemming av blodplater. I denne studien har vi fokusert på en av de første responsene i aktiverte blodplater, nemlig formforandringsresponsen. Vi har vist at denne responsen i blodplater kan hemmes fullstendig av NO.

Når blodplatene først har gjennomgått denne forandringen, har de svært lett for å binde seg sammen ved at utløperne får kontakt med hverandre. Når dette skjer mot karveggen som del av reparasjonsprosessen ved skade er det gunstig, men skjer dette i sirkulasjonen vil det lett kunne bidra til dannelsen av en blodpropp.

Noen deler av mekanismen for NO sin effekt på blodplater er kartlagt, men mye gjenstår før en har full forståelse av denne virkningen. I våre studier fant vi at NO også har en hemmende tilleggseffekt der hvor Albyl-E allerede er benyttet. I siste del av vår studie, som ennå ikke er publisert, inngikk bruk av medikamentet Persantin. Dette medikamentet benyttes bl.a. som tilleggsbehandling til Albyl-E for å forebygge nye hjerneslag. Vi fant at Persantin ikke hadde noen egen effekt på formforandring av blodplater, men både forsterket og forlenget effekten av NO.

Kjemisk framstilt NO leveres på gassflasker og kan ikke normalt benyttes som behandlingsalternativ mot thrombo-emboliske sykdommer. Imidlertid benyttes NO-inhalasjon i andre sammenhenger, som f. eks i behandlingen av intensivpasienter med svært alvorlig lungesvikt.

Personalia:
Baard Olav Jensen er født i 1967 og er oppvokst i Ruste (Fron) og på Hamar. Han er utdannet cand. med ved UiB, 1994. I perioden 1994-1997 var han ansatt som doktorgradsstipendiat ved Biokjemisk Institutt, under veiledning av professor Holm Holmsen. Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråd. Han er nå ansatt på avd. for akuttmedisin, Sykehuset Innlandet – Lillehammer.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Baard Olav Jensen, epost: baardoj@broadpark.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side