Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fuktforhold bestemmer oljeutvinning

Else Birkeland Johannesen   
Else Birkeland Johannesen disputerer fredag 30. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Wettability Determined by NMR and its Impacts on Oil Recovery in Chalk”

Avhandlingen omfatter problemstillinger relatert til fuktendring av reservoarbergarter, fuktkarakterisering ved bruk av NMR (Nuclear Magnetic Resonance) og oljeutvinnning ved forskjellige fuktforhold i oljereservoar.

Når en produserer olje fra et oljereservoar vil en aldri kunne få ut all oljen. Den gjenværende oljen ligger fanget i porene til reservoarbergarten. Fukt er en fast overflates evne til å tiltrekke seg et fluid ved tilstedeværelse av et annet ikkeblandbart fluid. I dette tilfellet er overflaten reservoarbergart, og fluidene er vann og olje. Fuktforholdene i reservoaret er sterkt avgjørende for total oljeutvinning og produksjonsstrategi.

For å studere ulike fuktegenskaper, har sylindriske bergartsprøver fra dagbrudd blitt utsatt forfuktendring ved injeksjon av råolje under høy temperatur. Denne prosessen kalles elding. For at de eldede bergartsprøvene skal kunne brukes som analoger til reservoarbergarter, må fuktfordelingen i hver bergartsprøve være homogen og reproduserbar. Eldingsmetoden som er brukt i denne avhandlingen er spesielt utviklet med hensyn på homogenitet og reduserbarhet.

Det finnes ulike industrimetoder for å måle etablerte fuktforhold i bergarter, men samtlige metoder er tidkrevende og kan ofte være vanskelige å gjennomføre. NMR T2 relaksasjonstid er en tidskonstant som avhenger av en bergarts preferanse for olje og vann. Denne tidskonstanten kan enkelt og raskt måles for bergartsprøver som er eldet til ulike fuktforhold. Ved å sammenligne NMR T2 relaksasjonstid med industrimetoder for fuktmåling for hver enkelt bergartsprøve finner man samsvar i fuktpreferanse. En kan også måle longitudinell fuktfordeling i en bergartsprøve ved bruk NMR teknikk. Homogeniteten til fuktfordelingen i en enkelt bergartsprøve kan dermed bli bestemt.

Ved å vannflømme bergartsprøver som er eldet til ulike fuktforhold, kan en studere oljeproduksjonsrate og total oljeutvinning som funksjon av fukt. Arbeidet i avhandlingen omfatter en rekke bergartsprøver som er vannflømmet ved økende injeksjonstrykk. Resultatene har økt forståelsen av fuktforhold i oljereservoarer og kan dermed bidra til økt oljeutvinning. Arbeidet er utført under veiledning av Arne Graue.

Personalia:
Else Birkeland Johannesen (født 1978) er oppvokst på Jørpeland i Rogaland. Hun ble utdannet Cand. Scient i reservoarfysikk ved Universitetet i Bergen i 2004, og ble deretter tilsatt som stipendiat ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2008, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41

Kontaktpersoner:
Else Birkeland Johannesen, tlf. 97002665, epost: else.johannesen@ift.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side