Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hukommelsesvansker hos pasienter med PTSD

Grethe E. Johnsen   
Grethe E. Johnsen disputerer 22. april 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Memory impairment in patients with posttraumatic stress disorder”

Mange pasienter med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) opplever nedsatt konsentrasjonsevne og svikt i daglig hukommelse. Avhandlingen har fokus på om pasienter med PTSD viser svikt i kognitive funksjoner som oppmerksomhet og hukommelse målt ved standard tester. Det er foretatt analyser av hvor i hukommelsesprosessen svikten forekommer, hvilke mekanismer svikten kan henge sammen med og styrken på denne svikten innenfor eksisterende studier.

I første artikkel undersøkes det om det foreligger en svikt i oppmerksomhets- og hukommelsesprosesser ved PTSD. En gruppe flyktninger med diagnosen PTSD etter eksponering for krig og politisk vold sammenlignes med en gruppe eksponerte flyktninger uten denne tilstanden. Begge grupper ble testet med standardiserte oppmerksomhets- og hukommelsesester. Resultatene viser ingen forskjeller mellom gruppene på oppmerksomhetsspenn, men med mindre effektiv innlæring blant deltagere med PTSD. Dette indikerer at hukommelsesendringer ved PTSD er relatert til nedsatt evne til innlæring og mindre effektiv prosessering, og ikke til vansker med oppmerksomhetsspenn og lagringskapasitet. Vanskene var i hovedsak relatert til forekomsten av påtrengende gjenopplevelse og depressive symptomer.

I andre artikkel undersøkes det nærmere hvilke mekanismer de påviste innlæringsvanskene kan relateres til. Resultatene viser at pasienter med PTSD benytter andre strategier for innlæring av språklig informasjon, og i hovedsak husker ledd som sist er presentert, og gjorde flere intrusive feil. Resultatene viser bruk av mer passive gjenkallingsstrategier som kan vise til en mer generalisert svikt i kognitiv kontroll.

I tredje artikkel gjennomføres en meta-analyse av 28 studier der sammenhengen mellom PTSD og hukommelsesvansker undersøkes. Resultatene viser moderate effektstørrelser på tvers av studier, og bekrefter således at hukommelsessvikt er et konsistent funn hos pasienter med PTSD. Sterkere sammenhenger ble funnet når PTSD grupper sammenlignes med helsemessig friske kontroller enn med eksponerte kontrollgrupper uten PTSD. Sterkere effekter ble funnet for studier med krigsveteraner enn for personer utsatt for seksuelt misbruk. Det er indikasjoner for at effekten er avhengig av hvilke hukommelsestester som benyttes, og indikerer at mer krevende hukommelsestester i større grad avdekker hukommelsesvansker ved PTSD.

Personalia:
Grethe E. Johnsen (f. 1960) er født i Bergen. Hun er utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Bergen i 1987 og ble spesialist i klinisk psykologi i 1995. Hun har arbeidet som PP-rådgiver, psykologspesialist ved Vestfold Sentralsykehus og spesialpsykolog ved Forsvarets sanitet, Kontoret for psykiatri, Stressmestringsteamet for internasjonale operasjoner. Hun har i perioden 2002-2007 vært doktorgradsstipendiat finansiert av Universitetet i Bergen. Avhandlingen går ut fra Det psykologisk fakultet, forskergruppen Bergen Cognition and Learning Group – BCLG.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.04.2008, kl. 09:30. Oppgitt emne: "PTSD som resultat av en enkeltstående traumatisk hendelse versus langvarig og sammensatt traumeeksponering: drøft ulike behandlingstilnærminger."
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.04.2008, kl. 11:00, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Grethe E. Johnsen, tlf. 55 58 25 61/ 957 92 808, epost: grethe.johnsen@psybp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side