Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Persepsjon, Realisme og Fenomenologi

Gunnar Karlsen   
Gunnar Karlsen disputerer 18. juni for dr.art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Perception, Realism and Phenomenology

Avhandlingen tar for seg sentrale filosofiske spørsmål knyttet til persepsjon og argumenterer for at dersom vi gjør bruk av fenomenologiske innsikter, slik de blant annet finnes formulert hos den franske filosofen Merleau-Ponty, så vil vi ha et bedre utgangspunkt for å sikre en tilstrekkelig kontakt mellom det erfarende subjektet og virkeligheten enn slik vi finner det i en del andre etablerte filosofiske syn. Spesielt legges det vekt på at vi er aktive i vår sanseerfaring av virkeligheten. Persepsjon er ikke en passiv avbildning av virkeligheten, men nødvendig knyttet til våre kroppslige handlinger og må forstås som et samspill mellom ulike sansemodaliteter.

Personalia:
Gunnar Karlsen (f. 1971) er fra Bergen og tok cand.philol. graden ved Institutt for filosofi, UiB i 2000 og har siden 2003 vært ansatt som stipendiat samme sted.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.06.2008, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Can cognitivism/intellectualism explain perceptual constancy?"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Gunnar Karlsen, epost: gunnar.karlsen@fof.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side