Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Egg-proteiner hos marine fisk

Jelena Kolarevic   
Jelena Kolarevic disputerer fredag 15. august 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Multiple teleost vitellogenins: An evolutionary and functional study”

Doktorgraden har fokusert på mangfoldigheten og nedbrytningen av et egg-protein (vitellogenin) hos marine fisk i relasjon til om eggene flyter fritt i vannmassene (pelagiske egg) eller legges på bunnen (bentiske egg). Nedbrytningen av vitellogeninet er vist å være viktig for eggenes vannopptak før gyting slik at de er tilpasset og kan overleve i det høye saltinnholdet i havet. Hos dagens marine benfisk har ca 80% av artene pelagiske egg, og dette er regnet for å være en viktig årsak til at de har etablert seg som en suksessrik dyregruppe i havet. I avhandlingen er variasjonen i både vitellogeninet og dets kontrollerende gener er blitt karakterisert. Dels har studiene benyttet arter av moderne fisk (familien leppefisk; Labridae) som gyter bentiske eller pelagiske egg, og dels har studiene vedrørt forholdene hos sild som en representant for eldre marine fisk med bentiske egg.

Resultatene viser at det har utviklet seg tre gener (vtgAa, vtgAb og vtgC) som hver produserer sitt spesifikke vitellogenin. Det pelagiske egg dannes hovedsaklig som et resultat av vannopptaket etter en nesten total nedbrytning av VtgAa-formen til frie aminosyrer. Det bentiske egg derimot har kun en liten grad av vitellogenin nedbrytning, og vannopptaket her skyldes hovedsaklig opptak av uorganiske salter. Likevel, selv om mengden av vitellogenin som nedbrytes til frie aminosyrer er liten i de bentiske egg, er disse aminosyrer viktige for eggets vannopptak før gyting. Sett under ett tyder avhandlingen på at en viss nedbrytning av vitellogenin i egget var etablert som en tilpasning til å gyte i saltvann allerede i de evolusjonært sett gamle sildefisk med sine bentiske egg, men at en total nedbrytning av en spesifikk form at vitellogenin (VtgAa) ikke skjedde før etableringen av de moderne benfisk (Acanthomorpha) med sine pelagiske egg.

Personalia:
Jelena Kolarevic er født i 1976 i Beograd, Serbia. Hun er utdannet biolog ved universitetet i Beograd i 2004 hvor hun ble uteksaminert med de beste karakterer. Hun kom til Norge i 2004 som en utvalgt topprangert student innen KVOTE-programmet, for å ta sin PhD ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.08.2008, kl. 10:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret.

Kontaktpersoner:
Jelena Kolarevic , epost: Jelena.Kolarevic@bio.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side