Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sjøfolks helse

Elisabeth S. Koren   
Elisabeth S. Koren disputerer 6. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Beskytte, forme, styrke. Helsefremmende arbeid overfor norske sjøfolk i utenriksfart med hovedvekt på perioden 1890-1940”.

Avhandlingen analyserer norsk helsepolitikk og helsefremmende arbeid overfor sjøfolk i utenriksfart mellom 1890 og 1940. Helse- og sjøfartsmyndigheter var de viktigste aktørene i feltet, men også frivillige organisasjoner arbeidet for å bedre helsetilstanden og tilby syke sjøfolk hjelp. Dette gjaldt først og fremst Røde Kors og Foreningen for skandinaviske sjømannshjem i fremmede havner (Sjømannshjemmene).

I det undersøkte tidsrommet er det særlig to perioder der sjøfolks helse ble aktualisert og diskutert av politikere og frivillige. Disse diskusjonene la premissene for hvilke tiltak som ble ansett som virksomme og passende i de etterfølgende årene.

For det første ble sjøfolks helsesituasjon satt på dagsordenen i 1890-årene. Grunnlaget for dette var internasjonale strømninger om arbeidervern og sikkerhet til sjøs, og situasjonen ble ytterligere aktualisert av avisomtaler om sykdom på flåten. Som et resultat ble det satt ned en komité som foreslo endringer i sjøfartslovgivingen for å bedre sjøfolkenes kår og hindre sykdom.

For det andre ble sjøfolks helsetilstand aktualisert i 1920-årene. Første verdenskrig utløste et internasjonalt engasjement for å bedre sjøfolk kår. Sosialmedisinske strømninger virket i samme retning, og nå var målet for tiltakene ikke lenger bare å hindre forekomst av sykdom, men å positivt fremme helse og sunnhet blant sjøfolkene. Samtidig ble norske leger mer opptatt av kjønnssykdommene blant sjøfolk.

Avhandlingen viser at myndighetene i den første perioden hovedsakelig ønsket å gjøre skipsmiljøet mer hygienisk og mindre farefullt. Det ble innført påbud og regler som redere og skipsførere måtte overholde. Senere ble helsetiltakene i større grad rettet mot mannskapet, man ville opplyse og påvirke sjøfolkene til selv å beskytte seg mot sykdom. Denne strategien hadde også et oppdragende aspekt og skulle påvirke hvordan norske sjømenn oppførte seg i utenlandske havnebyer, særlig i forhold til kvinner.

Personalia:
Elisabeth Solvang Koren er født i Oslo i 1977. I 2003 ble hun cand. philol med hovedfag i historie ved Universitet i Bergen. Under arbeidet med PhD-avhandlingen har hun vært ansatt som stipendiat ved Historisk institutt UiB, og vært tilknyttet Rokkansenteret og senterets helse- og medisinhistoriske miljø. Siden høsten 2007 har hun vært ansatt som konservator ved Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.06.2008, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Hvordan stiller erfaringene fra det norske helsearbeidet rettet mot sjøfolk 1890-1940 seg i et nasjonalt og internasjonalt komparativt perspektiv?"
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2008, kl. 09:30, Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Elisabeth Solvang Koren , epost: Elisabeth.S.Koren@norsk-sjofartsmuseum.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side