Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjertepasienters motivasjon for varige livsstilsendringer

Thomas Mildestvedt   
Thomas Mildestvedt disputerer fredag 5. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Motivating cardiac rehabilitation patients to maintain lifestyle changes”.

Livsstilsendringer er en av hjørnesteinene for behandling av etablert hjerte- karsykdom i tillegg til medikamentell og mer spesialisert behandling. Mosjon, hjertesunt kosthold, røykekutt og mestring av stress er alle viktige komponenter i moderne hjerterehabilitering. Det er viktig at endringer vedlikeholdes over lang tid for at en skal kunne oppnå en helsegevinst av livsstilsendringene.

Fra august 2000 ble livsstilen til 217 pasienter ved Krokeide Rehabiliteringssenter undersøkt og fulgt over 2 år. Halvparten av disse fikk en forsterket oppfølging. Denne besto av 2 individuelle samtaler under kurset og telefonoppfølging 6 og 24 måneder etter at kurset var over. Pasientene i denne gruppen ble oppfordret til å velge inntil 3 livsstilsområder som de særlig skulle fokusere på i de neste 2 årene.

Studien fant at hele rehabiliteringsgruppen i stor grad klarte å endre og vedlikeholde sine kost- og mosjonsvaner. Endringer var ikke bedre i gruppen som fikk forsterket rehabilitering. Pasienter som klarte å endre sine levevaner rapporterte høy grad av indre styrt motivasjon, stor tro på å kunne mestre livsstilsendringene over tid og tro på gode fremtidsutsikter generelt. Studien viser også at det ikke var forskjell i suksess mellom ulike inntektsgrupper. Studien peker på at enkelte grupper, slike som røykere og de med psykiske vansker, bør få en mer målrettet oppfølging.

Personalia:
Thomas Mildestvedt er født i 1972 og oppvokst på Totland utenfor Bergen. Han er for tiden fastlege ved Minde Medisinske senter og universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin, seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Han tok cand. med. graden i 1998 ved UiB. Turnustjeneste ble gjennomført i Vest-Agder. Fra høsten 2007 har han vært spesialist i allmennmedisin etter et års sideutdannelse ved medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.12.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Kvinner og koronar hjertesykdom - særskilte utfordringer i forebygging, behandling og rehabilitering”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.12.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Kontaktpersoner:
Thomas Mildestvedt, epost: Thomas.Mildestvedt@isf.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side