Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Helse og livskvalitet hos norske brannskadepasienter

Asgjerd Litleré Moi   
Asgjerd Litleré Moi disputerer 28. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Health and quality of life in Norwegian burn patients”.

Alvorlige brannskader kan føre til store belastninger for den skadde, både fysisk, psykisk og sosialt, og kunnskap om hvordan brannskadepasienter opplever sin situasjon i tiden etter skaden er viktig for å kunne bedre rehabiliteringstilbudet. I dette prosjektet ble spørreskjema og åpne intervjuer benyttet til å samle inn data og studere norske brannskadepasienters helse og livskvalitet. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen viste at brannskadepasientene som gruppe hadde klart redusert funksjon og helse, samtidig som de beskrev en overordnet livskvalitet som var like god som i den generelle norske befolkningen. Det var særlig dype brannskader og lokalisering av disse til ansikt og føtter som var assosiert med redusert helse. Andre faktorer, som det å ha kroniske smerter, å bo alene og å være uten arbeid, reduserte brannskadepasientenes tilfredshet med livet.

I intervjuundersøkelsen ble den brannskadde kroppen beskrevet som krevende og tilstedeværende, med både begrensninger og muligheter. Imøtekommenhet og fleksibilitet fra andre personer, helsevesen, trygdevesen og arbeidsgivere var vesentlig for å redusere utrygghet i den nye situasjonen. Studien viste også at gjenvunnet frihet fra kroppslige og sosiale restriksjoner var viktig for brannskadepasientenes opplevelse av livskvalitet.

Avhandlingen utgår fra Seksjon for sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og Brannskadeavsnittet, Plastikkirurgisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Helse Bergen.

Personalia:
Asgjerd Litleré Moi er født og oppvokst i Kristiansand. Hun er utdannet sykepleier fra Vest-Agder Sykepleierhøyskole og intensivsykepleier fra Haukeland Universitetssykehus. Hun ble cand. san. med hovedfag helsefag i 2002 ved Universitetet i Bergen. Moi har arbeidet som intensivsykepleier og forskningssykepleier ved Brannskadeavsnittet, Haukeland Universitetssykehus, og fra 2008 er hun ansatt som høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.11.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: Endringer i kropp, liv og helse etter alvorlig brannskade - hvordan kan helsepersonell fremme den brannskaddes livskvalitet?
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.11.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Asgjerd Litleré Moi, epost: asgjerd.moi@hib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side