Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar

Endre Nåmdal   
Endre Nåmdal disputerer fredag 17. oktober for PhD-graden ved Det juridiske fakultetet Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar”

Aksjonærene blir i utgangspunktet ikke ansvarlige for selskapet sine plikter. Dersom et aksjeselskap blir ansvarlig for miljøskader, er det bare selskapet som kan bli ansvarlig, og ikke aksjonærene. På grunn av denne ansvarsbegrensningen, har aksjonærene ofte liten interesse i å hindre at aksjeselskapet volder skade på miljøet. Dette kan føre til at det er større risiko for at det oppstår skade på miljøet enn om aksjonærene ble ansvarlige. Dersom aksjonærene ble ansvarlige for miljøskaden i tillegg til aksjeselskapet, ville dette dessuten medføre at det var større mulighet for at miljøskaden ble gjenopprettet.

På bakgrunn av det økende fokuset på miljøspørsmål de siste årene både innen jussen og i samfunnet ellers, er det grunn til å stille spørsmålet om regelen om ansvarsfrihet for aksjonærene kan opprettholdes i samme grad som tidligere. Avhandlingen tar opp spørsmålet om det ved miljøskader kan stilles opp en selskapsrettslig regel som gjør unntak fra utgangspunktet om at aksjonærene ikke blir ansvarlige for aksjeselskapet sine plikter dvs. en regel om ansvarsgjennombrudd.

Avhandlingen drøfter om det er en slik regel i norsk rett og hva en slik regel kan bygges på. Et sentralt spørsmål i avhandlingen er om det forhold at kravet bygger på en miljøskade, gjør at det er grunnlag for å gjøre aksjonærene ansvarlige i større grad enn det som ville vært tilfellet for andre skadetyper. Konklusjonen i avhandlingen er at det er en selskapsrettslig regel om ansvarsgjennombrudd i norsk rett, og at miljøverdiene i samfunnet påvirker dens innhold. Det er likevel ikke grunnlag for å stille opp en helt annen eller en mye videre regel om ansvarsgjennombrudd ved miljøskader enn ved andre skadetyper.

Personalia:
Endre Nåmdal tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen våren 2000. Han var i perioden 2000- 2006 ansatt som universitetslektor, stipendiat og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Fra 2006 til 2008 var han dommerfullmektig i Bergen tingrett. Han er nå advokat i advokatfirmaet Riisa & Co i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.10.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne: ”Domstolenes rettsskapende virksomhet på selskapsrettens og miljørettens område”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.10.2008, kl. 10:30, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Endre Nåmdal, telefon: 55 30 63 88, epost: endre.namdal@riisa.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side