Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Legesøkning og behandlingsvalg hos kvinner med urininkontinens

Máire O’ Donnell   
Máire O'Donnell disputerer onsdag 2. april 2008 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Help-seeking behaviour and patient preferences for involvement in treatment decision-making among European women with urinary incontinence”.

Urininkontinens (ufrivillig urinlekkasje) er en vanlig tilstand hos kvinner, og man regner at opptil 25% av yngre og inntil 40-50% av eldre kvinner kan ha dette symptomet. Målet med forskningsprosjektet var å undersøke grad av legesøkning og hvordan kvinner med urininkontinens ønsker å være involvert i beslutninger omkring behandlingen. Kvinner med urininkontinens fra mange europeiske land har deltatt i flere delstudier som til sammen utgjør doktoravhandlingen.

Basert på spørreskjemaundersøkelser ble det påvist at kvinner i Tyskland og Frankrike søker lege for urininkontinens i større grad enn kvinner i Storbritannia og Spania. De aller fleste kvinnene i Storbritannia hadde oppsøkt fastlegen, mens kvinner i Frankrike og Spania fordelte seg mer likt mellom fastlegen og ulike spesialister som de hadde tilgang til. I Tyskland, der direkte tilgang til spesialister er vanlig, hadde bare en femdel av kvinnene oppsøkt fastlegen først.

Det ble funnet store variasjoner mellom kvinner i ulike europeiske land når det gjelder i hvilken grad man ønsker å være involvert i beslutningsprosessen omkring valg av behandling. En spørreskjemaundersøkelse omfattet nesten ti tusen kvinner som hadde oppsøkt lege for urininkontinens i til sammen 15 europeiske land. I de fleste land ønsket flertallet å bestemme behandlingsvalgene etter en grundig diskusjon med legen. Imidlertid skilte noen land seg ut, ved at en tredel av kvinnene i Danmark, Finland og Norge foretrakk en aktiv og selvstendig rolle i beslutningen, mens flertallet av kvinnene i Sør-Europa inntok en passiv rolle og overlot beslutningene til legene.

I en annen undersøkelse fant man at norske kvinner endret sine ønskede roller i behandlingsvalgene med ulike situasjoner. Når det gjaldt urininkontinens hadde norske kvinner en mer aktiv holdning til selv å bestemme behandlingen, enn for behandlingsbeslutninger generelt.

Personalia:
Máire O’ Donnell er født i Galway i Irland. Hun har studert sosiologi og samfunnsfag ved National University of Ireland, Galway, og tok mastergrad i helsetjenesteforskning ved University of Aberdeen i Skottland i 1996. Hun er tilsatt som stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, med finansiering fra Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.04.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "How may health care providers enhance patients' compliance regarding lifestyle changes?”
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.04.2008, kl. 10:15, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Máire O’ Donnell, epost: maire.odonnell@isf.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side