Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Psykiatriens fenomenologiske aspekter

Egil H. Olsvik   
Egil H. Olsvik disputerer den 28. mars 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Psykiatriens fenomenologiske aspekter - En analyse av filosofiske forutsetninger for "evidensbasert" psykiatri. Fenomenologiske undersøkelser.”

Avhandlingen søker å klargjøre et omfattende tema-og problemfelt som til sammen utgjør det Olsvik hevder er psykiatriens fenomenologiske aspekter. Avhandlingen er viet grunnlagsproblemer i psykiatri, med særlig fokus på fenomenologiske analyser av begrepet "evidensbasering". Avhandlingen analyserer videre psykiatrien politisk, kunnskapssosiologisk og historisk, viser så en nylesing av Freud og Binswanger, for til sist å demonstrere en ren fenomenologisk analyse av begrepet om evidensialitet ut fra Edmund Husserls fenomenologiske teori.

Olsvik har forsøkt å demonstrere ikke-tematiserte meningslag som virker anonymt i psykiatrifeltet, men som gir vektige impulser som aktørene ikke alltid selv er tilstrekkelig bevisst på – og analysen av disse prosessene vil han omtale som eksplikasjon av psykiatriens basale logikk. Mer konkret er det tale om å skrive frem en basal dynamisk gyldighetserfaring som varierer i intensitet, og som legger grunnlaget for ulike typer ”objektivitet”. Klargjøringen av denne basale logikken omtaler Olsvik videre som ”protopsykiatri”.

På et mer basalt nivå kan protopsykiatri sies å utgjøre søk mot avklaring av grunnleggende betingelser for faget som sådant; det vil si spørsmål om, og klargjøring av det psykiskes konstitusjon, de opprinnelige betingelsene for fellesskap og omsorg – og analyser av de problemene som oppstår ved applikasjonen av slik forståelse i klinisk praksis.

Personalia:
Egil H. Olsvik (f. 01.07.72) er fra Drammen. Cand. philol. ved Filosofisk Inst., UiB, fra 2003. Gjennomført halve profesjonsutdanningen i psykologi. Hans faglige hovedinteresser ligger innen fenomenologisk filosofi, psykiatriens- og psykologiens grunnlagsproblemer, herunder psykoanalyse, og pedagogikkens historie og filosofi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.03.2008, kl. 09:30, Aud. B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Egil H. Olsvik, tlf: 55588981, epost: Egil.Olsvik@fof.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side