Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mutasjoner og signalering i blodkreft - morgendagens behandlingsmål

Eystein Oveland   
Eystein Oveland disputerer fredag 3. oktober 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Modulation of apoptosis by the receptor tyrosine kinase Flt3 in acute myeloid leukemia cells

Alle celler i kroppen vår har et innebygd selvmordsprogram (apoptose) som normalt utløses etter skader på arvematerialet (mutasjoner). Dette selvmordsprogrammet er ofte ødelagt i kreftceller slik at celletallet øker og det kan dannes svulster. Akutt myelogen leukemi er en aggressiv krefttype som kjennetegnes av opphopning av blodkreftceller (leukemi) i beinmarg og i blodstrømmen. I blodkreftcellene finner man skader på gen som styrer celledeling og/eller celledød.

I akutt myelogen leukemi er genet for proteinet Flt3 ofte mutert eller overuttrykt, noe som fører til at proteinet sender ukontrollerte signaler til cellen. For pasienter med mutert Flt3 protein virker cellegiftbehandlingen dårlig og det er derfor lavere overlevelse hos disse pasientene. Flt3 er en reseptor på overflaten av de hvite blodcellene, og er nødvendig for normal utvikling av blodceller. Flt3 svarer på et signalprotein i blodstrømmen og viderefører signalet til cellens kjerne. Dermed reguleres ulike gener for overlevelse og celledeling.

Oveland har studert Flt3 signalering med proteomikk, en analyseform hvor hundrevis av proteiner i en celletype kan studeres. Proteinanalysene avdekket hittil ukjente roller for ulike proteiner i fasen etter Flt3 signalering. Analysene tyder på at enkelte leukemiformer kan få økt effekt av cellegift etter forhåndsbehandling med signalprotein som Flt3 svarer på. Oveland har også funnet at høye nivå av Flt3 proteinet ikke alltid gir økt overlevelse, men faktisk kan gi økt celledød. Dette viser at kreftceller kan ha intakte system for selvmordsprogram som trolig kan brukes i behandling.

Videre har Oveland studert en undergruppe av leukemipasienter med Flt3-mutasjoner som reagerer sterkere med proteinet Hdm2, et protein som påvirker følsomhet for cellegift. Dette funnet kan ha direkte konsekvens for å kunne skreddersy en behandlingsstrategi for den enkelte pasient.

Studiet har bidratt til ny forståelse av Flt3 som kan komme til nytte ved fremtidig behandling av blodkreft.

Personalia:
Eystein Oveland er født i 1975 og oppvokst på Nedenes utenfor Arendal. Han avla sin cand. scient. eksamen ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2003. Deretter arbeidet han som avdelingsingeniør ved proteomikk-plattformen ved Universitetet i Bergen (PROBE) i ett år før han påbegynte PhD-studiet i 2004 ved Institutt for biomedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.10.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: Ubiquitination as a regulator of protein stability and its relation to cancer
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Liesv. 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.10.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Liesv. 91.

Kontaktpersoner:
Eystein Oveland, tlf. 55 58 67 67, epost: eystein.oveland@biomed.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side