Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forebygging av tilbakefall etter kransåreutblokking

Reidar Johan Pettersen   
Reidar Johan Pettersen disputerer 17. desember 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Tetradecyl-thio-acetic acid as a potential novel drug for the prevention of coronary restenosis”.

Avhandlingen omhandler ny behandling for innsnevring i hjertets kransårer med tetradecyl-thio-acetic acid (TTA).

Utblokking er den hyppigst anvendte behandlingen for angina pektoris og hjerteinfarkt, og har som fordeler redusert dødelighet, kort sykehusopphold og rask retur til daglige aktiviteter. Problemet med tilbakefall (restenose) har blitt mindre etter at medikamentavgivende stenter ble tatt i bruk, men disse er ikke alltid egnet pga små kardimensjoner og problemer med å få plassert stentene. Dersom man kan håndtere restenoseproblemet med ballongblokking, kombinert med lokal medikamentapplikasjon kan dette være et godt alternativ til stenting. Fordelen med lokal behandling er dessuten at høyere medikamentkonsentrasjon kan oppnåes der det er ønskelig uten at resten av kroppen påvirkes.

TTA er en modifisert fettsyre som har et svovelatom koblet til en vanlig mettet fettsyre. Denne forandringen fører til at TTA virker som en antioksidant og har en betennelseshemmende effekt. Bruk av TTA gitt peroralt er tidligere vist å redusere tilbakefall etter utblokking ved å hemme sammentrekning av åreveggen. I denne avhandlingen er medikamentet gitt lokalt i åreveggen i tilslutning til utblokkingen. For første gang har vi vist at TTA gitt lokalt som engangsbehandling reduserer tilbakefall etter kransåreutblokking.

Analyse av fettsyrene i hjertemuskelvev ga holdepunkt for at den gunstige virkningen av TTA beror på hemming av betennelsesreaksjonen og arrvevsdannelse etter utblokking.
På grunn av den betydelige effekten på tilbakefall etter kransåreutblokking, ble det også gjort en klinisk fase 1 studie på frivillige friske forsøkspersoner som viste at TTA ble godt tolerert og var sikkert i bruk i doser opp til 1gram daglig i 1 uke

Avhandlingen gir godt grunnlag for videre forskning på bruk av anti-oksidanter for å hindre tilbakefall etter hjertebehandling.

Personalia:
Reidar Johan Pettersen er cand. med. fra Universitetet i Linkøping, Sverige. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han er overlege og invasiv kardiolog ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.12.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: Diagnostikk og behandling av hyperlipidemi hos barn og unge voksne.
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2008, kl. 10:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Reidar Johan Pettersen, Tlf: 55976712, epost: reidar.johan.pettersen@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side