Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Et godt liv med multippel sklerose

Milka Satinovic   
Milka Satinovic disputerer fredag 18.april for dr. polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Omlegging av livskurs: En grunnleggende prosess i et godt liv med multippel sklerose”.

Hensikten med studien har vært å skaffe seg innsikt i hvordan en kan leve et godt liv med multippel sklerose (MS) sett fra perspektivet til dem som har sykdommen. Det kvalitative forskningsintervjuet og deltakende observasjon er anvendt i datainnsamlingen. Det er foretatt 21 individuelle intervju med 17 personer; åtte menn og ni kvinner i alderen 23 til 59 år. I tillegg er det gjort datainnsamling gjennom deltakende observasjon ved fem MS-skoler.

Studien viser at livet med en kronisk sykdom som MS er krevende. En grunnleggende utfordring som personer med en MS-sykdom må leve med, handler om overgang fra en livskurs uten MS til en livskurs med MS. Utfordringen håndteres gjennom fire ulike faser: Normaliseringsfokusering, endringsfokusering, mulighetsfokusering og motstandsfokusering. Hver fase kjennetegnes av ulike problem og strategier. Omleggingsprosessen er tid- og energikrevende og kan fremmes og hemmes gjennom støtte fra personens nærmeste og fra helse- og sosialtjenesten.

Studiens funn diskuteres først i lys av empirisk forskning om sykdomsbane, stigma, mestring, livskvalitet og livsfenomen. Dernest diskuteres omleggingsprosessen i lys av Pahuus sin filosofiske og Sirgys psykologiske teori om det gode liv. Endelig diskuteres kontekstens betydning med utgangspunkt i Veenhovens sosiologiske modell om fire kvaliteter ved det gode liv.

Avhandlingen gir innsikt i og forståelse for hvordan et godt liv med MS skapes gjennom omlegging av livskurs hvor erkjennelse av motgang og medgang gjennom ulike faser synes å være vesentlig. Kunnskapen kan bidra til økt innsikt blant helsepersonell og allmennhet og dermed til forbedring av omsorgstilbudet til denne pasientgruppen.

Personalia:
Milka Satinovic (f.1949) er født i Kroatia hvor hun tok sykepleierutdanning i 1968. Hun har cand. polit-grad fra UiB, Seksjon for sykepleievitenskap (1992). Hun vært ansatt som sykepleier ved Ullevål sykehus, Haukeland sykehus og har siden 1975 vært ansatt ved Høgskolen i Bergen, institutt for radiografi i ulike stillinger som lærer, rektor og høgskolelektor. Hun har hatt et fireårig stipend fra Høgskolen i Bergen. Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for sykepleievitenskap og Institutt for klinisk medisin, seksjon for nevrologi. Veiledere Professor Eva Gjengedal og professor Harald I. Nyland.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.04.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus

Kontaktpersoner:
Milka Satinovic tlf. 55 58 55 08, epost: msa@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side