Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Symptomlindrende kirurgi ved endetarmskreft

Helgi Kjartan Sigurdsson   
Helgi Kjartan Sigurdsson disputerer onsdag 29. oktober 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Advanced Rectal Cancer – Aspects on Palliative Surgery from a National Perspective”

Kreft i tykk- og endetarm er den tredje hyppigste formen for kreft, og antall tilfeller har økt i de siste årene. Forekomsten er doblet siden 1960-tallet og videre økning forventes også framover. Forekomsten er høy i Skandinavia og Norge har den høyeste forekomsten av de nordiske landene.

Behandlingen og resultater av denne har endret seg i positiv retning de siste 15-20 år. Effekter av og resultater etter kirurgisk behandling er vel dokumentert hos pasienter som har helbredelig sykdom. Derimot er omfanget, nytten og effekter av symptomlindrende eller forebyggende kirurgi hos pasienter med uhelbredelig sykdom i liten grad undersøkt vitenskapelig.

I dette prosjektet har vi ønsket å vurdere omfanget av og den mulige gevinst pasienter kan få av palliativ kirurgi, og å beskrive sykdomsforløpet hos pasienter med ubehandlet endetarmskreft. I tillegg ønsket vi å belyse noen aktuelle problemstillinger knyttet til denne pasientgruppens bruk av spesialisthelsetjenester og sykehustjenester.

Fra 1997 til 2001 ble 4831 pasienter diagnostisert med endetarmskreft i vårt land, og denne kreftformen er klart relatert til alder, noe som byr på utfordringer grunnet ledsagende sykdommer som eldre ofte har, samt naturlige, aldersbetingede og generelt svekkede organfunksjoner i denne aldergruppen. En liten gruppe pasienter blir ikke operert i det hele tatt, og grunnen for å avstå fra operasjon er vanligvis en kombinasjon av avansert kreftsykdom og andre ledsagende sykdommer. Pasienter, der kreftsvulsten har vokst gjennom framveggen av endetarmen og inn i bukhinnen og bukhulen, har kortere levetid, og høyere forekomst av lokalt tilbakefall av sykdommen etter kirurgi. Våre observasjoner kan bidra til å identifisere denne gruppen pasienter, som kan ha nytte av tilleggsbehandling for å bedre prognosen. Om denne situasjonen kan diagnostiseres med moderne bildeundersøkelser før operasjon, kan behandling med stråleterapi og/eller cellegift før operasjon eventuelt redusere risikoen for snarlig tilbakefall.

Pasienter med uhelbredelig endetarmskreft utgjør en gruppe av pasienter med ulike behov for behandling og omsorg. Flere vitenskapelige undersøkelser er nødvendig for å kartlegge disse behovene ytterligere slik at denne pasientgruppen kan få et best mulig tilpasset behandlingstilbud i en vanskelig del av livet.

Personalia:
Helgi Kjartan Sigurdsson, f. 1967 er oppvokst i Reykjanesbæ på Island. Cand. med. fra Island i 1994. Han ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 2001 og i gasteroenterologisk kirurgi i 2003. Fra 1997 til 2007 arbeidet han ved kirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), først som assistentlege og fra 2002 som overlege ved seksjon for gastroenterologisk kirurgi. Han arbeider nå som overlege ved Landspitali Universitetssykehus, Reykjavik på Island.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.10.2008, kl. 16:00. Oppgitt emne: Colorectal cancer: Risikofaktorer og forebygging
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.10.2008, kl. 10:00, Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Kontaktpersoner:
Helgi Kjartan Sigurdsson, epost: helgiks@gmail.com
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side