Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utredning av mild demens - en undersøkelse av korte kognitive tester

Arvid Skjerve   
Arvid Skjerve disputerer 23. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Assessing mild dementia – a study of brief cognitive tests”

Avhandlingen omhandler tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Disse tilstandene kjennetegnes ved hukommelsesvansker og svekkelse av andre kognitive funksjoner som er viktig for å fungere i dagliglivet. Dette rammer hovedsaklig eldre personer. Tidlig diagnostikk av demens er viktig med tanke på planlegging og igangsetting av praktiske hjelpetiltak og behandling. Diagnostikk baseres på opplysninger fra flere undersøkelsesmetoder, der kartlegging av kognitive funksjoner er sentralt.

Avhandlingen har fokus på hvilken rolle korte kognitive tester har i utredning av demens. Metodene som undersøkes er norske versjoner av de internasjonale testene Seven Minute Screen (7MS), Syndrom Kurztest (SKT) og Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE). Avhandlingen beskriver egenskaper ved 7MS i et normalutvalg av eldre personer. Videre beskrives egenskaper ved 7MS, SKT og IQCODE i et utvalg av eldre pasienter som er henvist til geriatriske og alderspsykiatriske poliklinikker med mistanke om begynnende demens. Av undersøkelsesresultatene fremgår at 7MS og SKT har begrenset verdi i forhold til å avdekke demenssykdom i en tidlig fase, og at resultatene fra disse testene alltid må sees i sammenheng med øvrige undersøkelsesresultater.

Avhandlingen utgår fra The Bergen Group for Treatment Research ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Nasjonalt kompetansesenter for demens ved Ullevål Universitetssykehus, Oslo.

Personalia:
Arvid Skjerve er spesialist i klinisk psykologi. Han har blant annet vært ansatt ved Hukommelsesklinikken ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus i Bergen og arbeider nå ved Voss distrikspsykiatriske senter NKS Bjørkeli.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.10.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Hva karakteriserer den normale kognitive aldring?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.10.2008, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Kontaktpersoner:
Arvid Skjerve, tlf.: 90 21 53 19, epost: arvid.skjerve@gmail.com
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side