Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Wittgensteins oppfatning av filosofien

Richard Sørli disputerer fredag den 14. mars for dr. art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Wittgenstein and the Ambitions of Philosophy – An Essay on the Later Wittgenstein’s Conception of philosophy”.

Avhandlingen søker å klargjøre Wittgensteins filosofikonsepsjon, med særlig vekt på måten denne kommer til uttrykk på i Philosophische Untersuchungen, og sammenhengen mellom denne konsepsjonen – som ofte omtales som ”anti-teoretisk” eller ”terapeutisk” – og de metoder Wittgenstein anvender i det han selv beskriver som en oppløsning av filosofiske problemer.

I avhandlingens første del drøftes de bemerkningene der Wittgenstein diskuterer filosofi, samtidig som den metodiske rollen til begreper som ”språkspill”, ”oversiktlig fremstilling” og ”logisk grammatikk” avklares. På denne bakgrunn argumenteres det dels for at den delen av fortolkningstradisjonen som hevder at det er en grunnleggende konflikt mellom det Wittgenstein sier om filosofi og måten han selv utøver filosofi på, har sitt opphav i en misforståelse av Wittgensteins oppfatning av såvel statusen til filosofiske problemer som statusen til hans egne logisk-grammatiske beskrivelser; og dels for at en fortolkningstradisjon som forsøker å integrere Wittgensteins filosofikonsepsjon med hans behandling av filosofiske problemer (i avhandlingen eksemplifiseres denne tradisjonen bl.a. gjennom Peter Hackers arbeider) bygger på forutsetninger som i for liten grad reflekterer den form for ikke-dogmatisme og kontekstualisme som ligger til grunn for Wittgensteins tenkning. I klargjøringen av det sistnevnte forholdet, søker avhandlingen bl.a. å vise den filosofiske betydningen av Wittgensteins dialektiske fremstillingsform, og hvilke konsekvenser denne har for statusen til de ulike konsepsjonene av fenomener som språk, mening og forståelse som Wittgenstein presenterer i sin filosofi.

I avhandlingens andre del konkretiseres perspektivet ytterligere gjennom eksemplifiseringer av den form for filosofisk kritikk Wittgenstein utvikler; utgangspunktet er her Wittgensteins regelfølgeoverveielser og det såkalte privatspråksargumentet.

Personalia:
Richard Sørli avla hovedfagseksamen i filosofi ved Universitetet i Bergen i 1999, og var i perioden 2000-2005 universitetsstipendiat. Under arbeidet med avhandlingen har han hatt forskningsopphold ved Uppsala universitet og the University of Chicago. Han har også undervist gjennom flere år ved Filosofisk institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.03.2008, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Kant, Wittgenstein og metafysikken."
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.03.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Bergen

Kontaktpersoner:
Richard Sørli, epost: richard.sorli@fof.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side