Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye strategier for behandling av akutt blodkreft

Camilla Ingvaldsen Stapnes   
Camilla Ingvaldsen Stapnes disputerer fredag 11. april 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”New strategies in the treatment of acute myeloid leukaemia.”

Akutt myelogen leukemi (AML, akutt blodkreft) er en aggressiv kreftsykdom som karakteriseres av opphopning av umodne kreftceller i benmarg og blod. Dette medfører at de friske blodcellene fortrenges fra benmargen, og at pasienten raskt får livstruende symptomer i form av økt blødningstendens, infeksjoner og lav blodprosent. Standardbehandlingen for leukemi er høy-dose cellegift/kjemoterapi og enkelte ganger benmargstransplantasjon. Om lag 40-50% av disse pasientene blir friske. Denne behandlingen gir mange alvorlige bivirkninger og kan i seg selv medføre død pga. bivirkninger. Leukemipasienter over ca 60 år og pasienter med andre alvorlige sykdommer i tillegg, kan derfor ikke få slik behandling. På bakgrunn av dette er det viktig å undersøke nye og mindre risikofylte strategier for behandling.

Grunnet avvik i arvestoffet (genene) i leukemicellene kjennetegnes disse kreftcellene ved at den naturlige modningsprosessen stopper opp, at de har raskere vekst enn normale blodceller og at evnen til selvindusert/programmert celledød (apoptose) er nedsatt. Ved å benytte medikamenter (f.eks. valproat som hemmer enzymet histon deacetylase, vitamin A/ATRA og teofyllin) som kan aktivere gener leukemicellene har slått av, kan cellemodning initieres. Ved å undersøke effekten av slik differensieringsinduserende terapi (modningsterapi) på leukemiceller fra pasienter er det dokumentert at enkelte av disse pasientene kan ha nytte av slik behandling, og at disse medikamentene kan stabilisere sykdommen gjennom apoptoseinduserende og antiproliferative effekter. Medikamenter (proteasomhemmere) som fører til opphoping av molekyler som skulle vært nedbrutt i kreftcellen, og således fører til stopp i celledeling og økt apoptose, er også svært effektive mot leukemiceller.

Pasienter som ikke kunne få standard behandling med cellegift i tidsrommet 2004-07 ble frivillig inkludert i en klinisk studie der effekten av differensieringsinduserende behandling med valproat + ATRA + teofyllin ble undersøkt med tanke på bivirkninger, biologiske effekter på kreftsykdommen og overlevelse. Målet var sykdomsstabilisering. Det viste seg da at vel 40 % av pasientene reagerte gunstig på behandlingen med stabilisering av sykdommen og fikk økt livslengde (median overlevelse 4,9 versus 1,6 mnd). Dette medførte også at de var mindre innlagt på sykehus og totalt sett trengte mindre behandling. Avhandlingens hovedkonklusjon er at differensieringsinduserende terapi bør undersøkes videre, også i kombinasjon med cellegift eller medikamenter som kan hemme kreftcellene på annen måte. Med tanke på videre utvikling av behandlingen blir det svært viktig at leger i klinisk arbeid samarbeider nært med forskere, såkalt translasjonell forskning. Således kan vi forhåpentligvis komme nærmere en løsning som forsterker effekten av behandlingen og gir reel økt overlevelse.

Personalia:
Camilla Ingvaldsen Stapnes (f. 1975) er oppvokst i Oslo, Tromsø og Horten. Hun er cand.med. fra Universitetet i Bergen i 2001. Forskningsarbeidet ble utført ved Seksjon for hematologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen med professorene Øystein Bruserud og Bjørn Tore Gjertsen som veiledere. Arbeidet har vært støttet av Kreftforeningen og Grieg Foundation. Hun jobber nå som lege i spesialisering ved Hematologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.04.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ” Biomarkører i klinisk forskning - nytteverdi i design- og gjennomføringsfase”
Sted: Store auditorium, sentralblokken, 3. etasje, Haukeland universitetssykehus, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.04.2008, kl. 10:00, Store auditorium, sentralblokken, 3. etasje, Haukeland universitetssykehus, Bergen.

Kontaktpersoner:
Camilla I. Stapnes, tlf. 55 97 50 00, epost: camilla.ingvaldsen.stapnes@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side