Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bakerens nesebetennelse

Torgeir Storaas Storaas   
Torgeir Storaas disputerer den 16.januar 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Bakers’ rhinitis. Diagnostic criteria, flour dust exposure, mucosal inflammation, IgE sensitization, and relation to lower airways”.

Luftveisplager hos bakere er hyppig, gir nedsatt livskvalitet, og kan resultere i attføring, skifte av jobb, eventuelt uføretrygd. Avhandlingen baserer seg på en tverrsnittsundersøkelse utført i perioden mars 2000 til januar 2002 i 6 bakerier i Bergen og omegn. Til sammen 183 bakeriarbeidere deltok. Undersøkelsene bestod av intervju, besvarelse av spørreskjema, måling av støv på arbeidsplassen, allergitester, neseskylling, og metakolin provokasjon av nedre luftveier.

I undersøkelsen ble det funnet at hyppigheten av yrkesrelatert nesebetennelse varierte fra 23 til 50 % alt etter hvilke kriterier for diagnosen som ble brukt. Både de med allergisk og de med ikke-allergisk yrkesrelatert nesebetennelse hadde mer astma symptomer enn andre bakeriarbeidere. Den vanligste årsaken til positiv allergitest var utslag på lagermidd (20 %). Et sentralt funn i avhandlingen er at α2-Macro¬globulin og ECP (som markører for slimhinnebetennelse) i neseskyllevæsken økte betydelig med økende støveksponering på arbeidsplassen, og var også høyere hos de med nesesymptomer. Positiv allergitest for yrkesallergener viste seg ikke å være så viktig i denne sammenhengen. Økt reaktivitet i nedre luftveier var forbundet med røyking, arbeidsrelaterte astmasymptomer, men ikke til positiv allergitest for yrkesallergener. De med høyest grad av reaktivitet i nedre luftveier hadde også økt mengde ECP i neseskyllevæsken.

I avhandlingen konkluderes det blant annet med at det er viktig med internasjonal enighet om hvilke kriterier for diagnosen yrkesrelatert nesebetennelse som skal gjelde. Det synes å være en klar sammenheng mellom yrkesrelatert nesebetennelse og astmasymptomer.

Personalia:
Torgeir Storaas, født i 1960, tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1987, ble spesialist i Øre-nese-halssykdommer i 1997, og er overlege ved Øre-Nese-Hals-avdelingen (60%), og ved seksjon for klinisk spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling (40%) ved Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen, og er i hovedsak utført ved yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder har vært professor dr.med. Sverre Karmhus Steinsvåg.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.01.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Allergisk rhinitt"
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.01.2008, kl. 09:15, Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Torgeir Storaas, tel.: 55 97 60 61 / 414 14 726, epost: torgeir.storaas@helse-bergen.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side