Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Litteraturvitenskap og lyrikkoversettelse

Anders Kristian Strand disputerer 21. November for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

’Lebst du?’ Studien ausgewählter Texte aus dem Übersetzungswerk Stefan Georges und Rainer Maria Rilkes

Doktoravhandlingen er skrevet innenfor faget allmenn litteraturvitenskap, og er en undersøkelse av de tyske dikterne Stefan Georges (1868-1933) og Rainer Maria Rilkes (1875-1926) oversettelser av dikt av de to franske poetene Charles Baudelaire (1821-1867) og Paul Valéry (1971-1945).

Hovedtesen er at Georges og Rilkes oversettelser inneholder en dyptgående refleksjon over selve det å oversette, med andre ord en oversettelsens poetikk, og at de er å betrakte som poetiske tekster i seg selv, med nær forbindelse til de to tyske dikternes øvrige poetiske produksjon.

Til forskjell fra den generelle tendens i litterære oversettelsesstudier, har det verken vært et mål å kritisere eller sensurere Georges og Rilkes oversettelser på et utelukkende filologisk grunnlag. Denne studien har snarere som mål å diskutere de analyserte oversettelsene fra en litteraturvitenskapelig og språkfilosofisk synsvinkel. I dette perspektivet blir oversettelsene betraktet i sitt spenningsforhold mellom troskap, forpliktelse og frihet.

Avhandlingen argumenterer, som antydet, for at Stefan Georges og Rainer Maria Rilkes oversettelser ikke er marginale i de to tyske dikternes respektive forfatterskap, slik forskningen hittil har hatt tendens til å mene. Tvert imot er oversettelsene av henholdsvis Baudelaire og Valéry svært sentrale for å forstå deres allmenne poetikk, der begreper som nærvær og fravær, tilegnelse og fremmedhet har en viktig plass. Gjennom sine oversettelser kaster dermed George og Rilke lys over sin generelle tenkning om det lyriske språk, men innsiktene fra avhandlingene bidrar også til forståelsen av den moderne diktningens språktenkning overhodet.

Teoretisk forholder avhandlingen seg til flere forskjellige retninger og impulser som har vist seg produktive innenfor moderne litteraturvitenskap: hermeneutikk, dekonstruksjon, psykoanalyse, fenomenologi samt historiefilosofiske perspektiver.

Disputasen foregår på tysk.

Personalia:
Anders Kristian Strand er Cand.philol fra NTNU 2002, og har bak seg mangeårige studier i Tyskland og Frankrike.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.11.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Anders Kristian Strand , Tlf: 55 58 22 67, epost: Anders.Strand@lle.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side