Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forskastningsrelatert deformasjon i sandsteinsreservoarer

Anita Torabi   
Anita Torabi disputerer 27. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Deformation bands in porous sandstones, their microstructure and petrophysical properties”

Dette studiet fokuserer på hvordan forkastninger påvirker petrofysiske parametre i sandsteinreservoarer og hvor mye de blir redusert på grunn av forkastninger. Med petrofysiske egenskaper menes spesielt en bergarts porøsitet og hvor lett væske og gass kan strømme igjennom den. Sandsteiner er som regel porøse, fulle av små hulrom som er forbundet i intrikate nettverk. Disse hulrommene, eller porerommene som de kalles, er vanligvis fylt av grunnvann. Men noen ganger kan olje og gass samle seg der og fortrenge vannet. Oljefeltene som finnes i Nordsjøen representerer store ansamling av hydrokarboner, og de fleste av disse forekommer i porøse sandsteiner.

Deformasjon i porøs sandstein fører ofte til dannelse av forkastninger og relaterte deformasjonsbånd. Deformasjonsbåndene kan påvirke væske og gass-strømning i reservoarene under hydrokarbon produksjon. Disse er for små strukturer til å kunne observeres på seismiske profiler som samles inn i Nordsjøen og andre oljeprovinser. En vet at deformasjonsbånd er vanlige i petroleumsreservoarer, for en kan observere dem i kjerneprøver hentet fra brønner. Det fine er at vi også finner dem i sandsteiner som er eksponert på land. For å forstå deformasjonsbånd bedre ble det utført feltarbeid i land som USA, Frankrike og Egypt. Deformasjonsbånd ble gjenskapt på en liten skala gjennom analoge eksperimenter. Dette ble gjort for å studere evolusjonen for disse strukturene.

Det er viktig å kunne bestemme hvor mye av en sandstein som er hulrom og hvor mye som er stein eller mineraler. En teknikk ble utviklet for å beregne dette forholdet ut fra tynnslip. Et tynnslip er en syltynn skive av en bergart, limt på en glassplate. Den kan gjennomlyses av polarisert lys og analyseres under et såkalt polarisasjonsmikroskop eller på et elektronmikroskop.

Dette arbeidet viser at sandstein med tilstedeværelse av deformasjonsbånd har 4 størrelsesordener lavere permeabilitet enn en tilsvarende udeformert porøs sandstein. Resultatene viser at slike mikrostrukturer er potensielt viktige og bør vurderes i reservoar modellering.

Personalia:
Anita Torabi er født i 1970 og er oppvekst i Teheran, Iran. Hun tok BSc. i geology ved Universitetet i Teheran og fullførte sin MSc. i strukturgeologi i Teheran i 2001. Hun har jobbet som geofysiker ved Iransk nasjonal olje selskapet og som forskning assistent ved Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR), Universitetet i Bergen. I april 2005 startet hun doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap og Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR), Universitetet i Bergen. For tiden jobber hun som forsker ved CIPR, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.02.2008, kl. 10:00, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Anita Torabi, tlf. 55583671, epost: anita.torabi@cipr.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side