Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forekomst, overlevelse og pasienterfaringer ved MS

Nina A. Grytten Torkildsen   
Nina A. Grytten Torkildsen disputerer fredag 9. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Multiple Sclerosis in Western Norway. Incidence, prevalence, survival and ‘the lived experience”

Formålet med avhandlingen er å bidra til kunnskapsgrunnlaget for planlegging og organisering av helsetjenester for mennesker med av den kroniske nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS). Doktorgradsavhandlingen bygger på epidemiologiske studier av forekomsten og overlevelse av MS og sosiologiske studier av den levde erfaringen av MS slik den blir beskrevet av pasienter og pårørende. For å kunne planlegge behandling og omsorg for dem som er rammet av sykdommen, er det behov for kunnskap om endringer i MS-forekomst og risikofaktorer for mortalitet. For å kunne gi individuelle helsetjenester er det også behov for kunnskap om hvordan MS erfares av dem som er rammet av sykdommen.

Datagrunnlaget var informasjon basert på kliniske og demografiske data fra pasientjournaler ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og intervjuer blant 14 individer med diagnosen MS, og pårørende. Fra Dødsårsaksregisteret, SSB, fikk vi informasjon om dødsårsak og dato for død for 50-års kohorten og vi fikk informasjon om den øvrige befolkningen i Norge som vi sammenliknet med MS-pasienter.

I januar 2003 fantes 151 personer per 100 000 som var rammet av MS i Hordaland, og undersøkelsen viser at Hordaland har gått fra lavrisiko til å bli et høyrisikoområde for MS. Fra 1953 til 1978/82 fant vi en klar tendens til årlig økning av MS i Hordaland, og denne tendensen stabiliserte seg de siste 25 år med om lag 6-7 individer per 100 000 som årlig rammes av MS i regionen. Forventet levealder med MS er redusert med om lag 8 år, og vi fant at kvinner, pasienter med tidlig sykdomsdebut og et progressivt forløp hadde dårligere prognose i forhold til overlevelse.

MS-pasienter og pårørende beskriver en opplevelse av stigma knyttet til MS. Denne opplevelsen er særlig knyttet til det å ikke bli anerkjent for sin sykdom. De beskriver hvordan stigma blir mestret i hverdagslivet, og særlig hvordan sosiale nettverk blir skapt med hensikt å fungere støttende. Studien beskriver også kommunikasjon mellom pasient og lege, og peker på hvordan pasienter velger å forholde seg til helsevesenet for å underbygge sin identitet og selvoppfatning.

Professor Harald Nyland og Professor Kjell-Morten Myhr, begge ved Institutt for klinisk medisin, og Professor Per Måseide, Universitetet i Bodø, har vært veiledere for prosjektet.

Personalia:
Grytten Torkildsen er oppvokst i Stavanger og fullførte cand. polit graden i 1998 ved Sosiologisk Institutt, UiB. Hun er ansatt som daglig leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for Multippel Sklerose, Nevrologisk avd., Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.05.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Epidemiologisk og sosiologisk kunnskap som redskap i utformingen av helsetjenester for pasienter med kronisk sykdom”
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.05.2008, kl. 10:15, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Nina A. Grytten Torkildsen, epost: Nina.Grytten@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side