Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Overlevelse og livskvalitet etter alvorlige skader

Atle Ulvik   
Atle Ulvik disputerer fredag 4. april 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Long-term outcomes after major trauma. Survival, functional status, and quality of life in a cohort of trauma patients treated in the intensive care unit.”

Alvorlige skader er en ledende årsak til tidlig død og uførhet. Kunnskap om hvordan det går med personer som utsettes for alvorlig skade er en forutsetning for bedret behandling av denne pasientgruppen. De hardest skadde har behov for intensivbehandling under sykehusoppholdet. I denne avhandlingen har vi studert 325 intensivbehandlede traumepasienter med tanke på overlevelse, funksjonsnivå og livskvalitet opptil 8 år etter skaden. Ulike skåringssystemer er brukt til analyse av materialet for vurdering av prognose på et tidlig tidspunkt etter skaden.

Resultatene viser at 17 prosent døde i løpet av 30 dager. Etter denne perioden avtok dødeligheten betydelig, og fra 3 år etter skaden var videre overlevelse den samme som for normalbefolkningen. Risiko for død var særlig knyttet til alvorlig hodeskade og alder over 50 år. Blant de som overlevde opplevde omkring halvparten at de ble friske eller nesten helt friske igjen. Nesten 90 prosent var selvhjulpne med personlig stell og daglige gjøremål. Nær seks av ti som var i full jobb da de ble skadet kom tilbake i arbeid. Likevel rapporterte tre av fire varierende grad av redusert livskvalitet som følge av skaden. Halvparten var plaget med smerter/ubehag, og 35 prosent hadde problemer med angst og depresjon.

Personalia:
Atle Ulvik (f. 1968) er født i Oslo, oppvokst i Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1994. Etter spesialistutdannelse ved Nordland Sentralsykehus og Haukeland Universitetssykehus ble han godkjent spesialist i Anestesiologi i 2002. Han er ansatt som overlege ved Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Kirurgisk institutt, Seksjon for anestesi og intensivmedisin, Universitetet i Bergen, hvor han i tidsrommet 2005–2007 har vært stipendiat med finansiering fra Samarbeidsorganet for Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.04.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Intensivbehandling av multitraumepasienter med hodeskade - dogma eller vitenskapelig basert klinisk praksis?"
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.04.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Atle Ulvik, tlf. 55 97 68 50, epost: atle.ulvik@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side