Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Helse-relatert livskvalitet og hjertesykdom

Bjørg Ulvik   
Bjørg Ulvik disputerer 27. juni for dr.polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Aspects of health-related quality of life in patients admitted for elective coronary angiography"

Tidligere studier har vist at psykososiale faktorer kan ha negativ innvirkning på sykdomsforløpet hos pasienter med koronar hjertesykdom, og at angst og depresjon er underrapportert i denne pasientgruppen. Hensikten med studien var å få kunnskap om hvordan det er å leve med koronar hjertesykdom ved å kartlegge ulike aspekter ved helserelatert livskvalitet blant et stort utvalg pasienter som ble henvist for utredning ved Hjerteavd., Haukeland Universitetssykehus. Ved bruk av spørreskjema er det undersøkt om selvrapport kan bidra til viktig informasjon, utover det som tradisjonelt fremkommer ved utredning av disse pasientene.

Studien avdekket at kvinner hadde signifikant lavere helserelatert livskvalitet enn menn. En stor andel av begge kjønn rapporterte angst og depresjon. En problemløsende mestringsstrategi var relatert til mindre sykdomsbelastning og bedre livskvalitet. Studien konkluderer med at et større fokus på selvrapport om hvordan det oppleves å leve med hjertesykdom, bør inkluderes i planlegging av behandlingsstrategier og oppfølging av pasientene.

Personalia:
Bjørg Ulvik er født og oppvokst i Odda. Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i akutt medisinsk sykepleie. Hun ble cand.polit. med Hovedfag i Helsefag i 1997, Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt som høgskolelærer/lektor ved Betanien Sykepleierhøgskole (1988-1997) og fra 1997 som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap og Institutt for indremedisin, UiB. Hun har fått stipend fra Helse og Rehabilitering (gjennom Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke), og økonomisk støtte fra Vesta forsikringsselskap og Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.06.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Hvordan kan helsetjenesten gjøre det lettere for pasienter å leve med angina pectoris?
Sted: Store auditorim, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.06.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Bjørg Ulvik, epost: bjorg.ulvik@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side