Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Immunmekanismer ved HIV-infeksjon og -behandling

Pål Voltersvik   
Pål Voltersvik disputerer fredag 25. april 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Human Immunodeficiency Virus Type I (HIV-1) Infection and Highly Active Antiretroviral Therapy; dynamics in Tonsillar Tissue Morphology and Immune Reconstitution.”

Avhandlingen inngår i det såkalte ”tonsilleprosjektet” som utgår fra Senter for virologisk forskning, Gades Institutt, hvor vevsbiter fra halsmandler og prøver fra blod er blitt analysert over tid før og under behandling av pasienter med HIV infeksjon. Senteret var et av få sentra på midten av 1990-tallet som pekte på betydningen av å undersøke lymfevevet for å forstå immunforsvaret under HIV infeksjon.

Humant immunsviktvirus (HIV) angriper først og fremst såkalte T celler i immunforsvaret og mer enn 90 % av kroppens T celler finnes i lymfevevet. I tidlig HIV infeksjon samarbeider ulike celler og signalsubstanser (cytokiner) og har en tilsynelatende kontroll på infeksjonen. Avhandlingen peker også på betydningen av selve organiseringen av celler i lymfevevet (”arkitekturen”) og anskueliggjør for første gang hvilken betydning enzymet (proteinasen) Cathepsin B og dens hemmer Cystatin A kan ha for denne kontrollen. Restaureringen av lymfevevet under anti-viral behandling (såkalt HAART) gir ytterligere indikasjoner for sammenhengen mellom ”arkitekturen”, disse proteinasene og sentrale cytokiner.

Det ble lenge antatt at lymfevevet hos infiserte pasienter uten symptomer så likt ut som lymfevevet hos ikke-infiserte. Imidlertid, ved å etablere et kvantitativt mål på skade av lymfevevet (fragmenteringsrate av kimsentre, FR) viser vi at det allerede skjer en skade av lymfevevet hos asymptomatiske pasienter, og når fragmenteringen av kimsentre i lymfevevet blir dominerende opptrer hudsymptomer parallelt med en ubalanse i forholdet mellom T celler som tegn på svikt i celleformidlet immunitet. Avhandlingen peker også på at antistoffresponsen til HIV er meget spesifikk og er sannsynligvis knyttet til en subklasse immunoglobulin (IgG1).

Personalia:
Doktorgraden utgår fra Senter for virologisk forskning, Gades Institutt, UiB. Pål Voltersvik har fulgt opp pasientene i prosjektet klinisk. Han har bl.a. vært smittevernoverlege i Bergen og er engasjert i internasjonale verv i reisemedisin. De senere år har han også utarbeidet et IT-basert program i reisemedisin for Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.04.2008, kl. 10:15, Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Pål Voltersvik, tlf. 55 58 45 34, epost: pal.voltersvik@vir.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side